teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Doktori tanulmányok

A képzés felépítése

Az EHE doktori képzése

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. §-ának rendelkezései szerint 2016. szeptember 1-től a doktori képzés szerkezete megváltozott:

Képzési idő: 8 félév; megszerzendő kreditek száma: 240 kredit.

A képzés két egymásra épülő szakaszból áll:

 1. képzési és kutatási szakasz,
 2. kutatási és disszertációs szakasz (fokozatszerzési eljárás)

A doktori képzés negyedik aktív félévének a végén a képzés képzési és kutatási szakasz lezárásaként, a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni.  Komplex vizsga csak aktív tanulmányi félévben tehető. Nem teljesítés esetén a hallgatói jogviszony megszűnik.

Egyéni felkészülők: A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

Doktori értekezés benyújtása: A doktorandusznak a komplex vizsgát követő 3 tanéven belül be kell nyújtania a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetben legfeljebb 1 évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. (A három év a műhelyvitára benyújtott változattal együtt számolandó, vagyis a határidő a végleges változatra vonatkozik.)

A képzési és kutatási szakaszban a passziválás (halasztás) szabályai a felsőoktatási képzésekre vonatkozó általános szabályok szerint érvényesek: egybefüggően két félévet passziválhat a hallgató, hosszabb egybefüggő halaszatás méltányosságból engedélyezhető. A passzív félévek összes száma ebben a szakaszban nem korlátozott. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése – akár egybefüggően, akár megszakítással – legfeljebb két félév lehet.

Komplex vizsgára bocsátás feltételei:

 1. a képzési és kutatási szakaszban a komplex vizsgáig legalább 90 kredit teljesítése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
 2. valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése. (Félévente legalább kettő, így összesen 8 kurzus teljesítése.)

A kutatási és disszertációs szakaszba (fokozatszerzési eljárás) lépés feltételei:

 1. sikeres komplex vizsga
 2. idegen nyelvi kötelezettség teljesítése
  A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése nem a komplex vizsga, hanem a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének a feltétele.
  Vagyis: ha valaki sikeres komplex vizsgát tesz, de a második nyelvi követelményt nem teljesítette, a disszertációs szakaszba passzív félévvel tud belépni. Akkor folytathatja a tanulmányait aktívként, ha a nyelvi követelmények eleget tett.

  ! Figyelni kell arra, hogy ebben a képzési szakaszban összesen 2 félévet lehet passziválni, akár egymást követő félévekben, akár nem. Több, mint 2 passzív féléve nem lehet a hallgatónak a kutatási és disszertációs szakaszban.

  Az idegen nyelvi kötelezettség teljesítése a komplex vizsga során is lehetséges, a komplex vizsga egy része idegen nyelven is teljesíthető. Ez nem automatikus, a hallgatónak kérvényt kell benyújtania a DHT-nak címezve. Az engedélyezésről a DHT dönt, a döntésről a hallgatót értesítjük.

Finanszírozás: a doktori képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában is hirdetjük. Az önköltség  mértéke 140.000 Ft/félév, 2022 szeptemberében belépő hallgatóknak 260.000 Ft/félév.

Az állami ösztöndíjas finanszírozási formában doktori képzést végzők doktori ösztöndíjban részesülnek, amelynek havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.680 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.680 Ft.

Sikeres védés esetén a doktorandusz – képzése finanszírozási formájától függetlenül -egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

Témakiírások

Tanulmányi útmutató

Képzési terv

Komplex vizsga

A komplex vizsgáról a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik.

A komplex vizsga a 2016-ban bevezetett 2+2 éves doktori képzés része. A képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell tenni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsgát a negyedik aktív félév végén teljesíteni kell. Passzív félévben komplex vizsga nem tehető.

A komplex vizsgára bocsátás feltételei:

 1. a képzési és kutatási szakaszban a komplex vizsgáig legalább 90 kredit teljesítése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).
 2. valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése. (Félévente legalább kettő, így összesen 8 kurzus teljesítése.)

A komplex vizsga két részből áll:

 • az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot.
 • A második, disszertációs részből, amelyben tudományos előrehaladásról számol be.

A komplex vizsga anyagát a témavezetők / tanszékvezetők az alábbi, tanszéki bontás szerinti szakirodalom alapján összeállított 2-3 témakörben adják meg. A témakörök megegyezhetnek az egyes szakirodalmi források témakörével. A témakörök közzététele a tavaszi félév kezdetéig megtörténik, erről a DI vezetője a szaktanárokkal való előzetes konzultáció alapján gondoskodik. A komplex vizsgára a tanulmányi rend szerint a tavaszi félév vizsgaidőszakában kerül sor.

A vizsga eredményét szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.

Sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban lehet megismételni. Ha a vizsga továbbra is sikertelen, az doktoranduszi jogviszony megszűnik, a képzés lezárul.

A komplex vizsga témakörei és szakirodalma (pdf)

Védés

Védés

A fokozatszerzése a hallgató az erre vonatkozó kérelem és az értekezés egyidejű benyújtásával jelentkezik. Az értekezést a komplex vizsgát követő 3 tanéven belül kell benyújtani.

A DHT megvizsgálja, hogy a jelölt a fokozatszerzés valamennyi feltételét teljesítette-e, dönt az értekezés befogadásáról, a védés időpontjának kitűzéséről, megnevezi a bírálókat és kijelöli a bizottsági tagokat.

Formai követelmények:

 1. A4-es méretben (ajánlott formátum: sorköz: 1,5; margók: 2,5 cm; betűméret: 12), címlappal, tartalomjegyzékkel ellátva, lábjegyzetekkel (vagy szövegközi rövid hivatkozásokkal), oldalszámozva nyújtandó be.
 2. Tartalmazzon magyar, német és angol nyelven írt összefoglalót.
 3. Címlapja tüntesse fel a következőket:

– az intézmény és a tanszék neve,
– az értekezés címe,
– a szerző neve,
– a benyújtás helye és éve,
– a témavezető neve.

Az értekezés tíz nyomtatott (két kötött és nyolc fűzött) példányban, valamint digitális formában is benyújtandó.

A törzsszöveg terjedelme a 12,5 szerzői ívet (500 eN) ne haladja meg.

Az értekezéshez mellékelni kell a témavezető írásos értékelését a jelentkező publikációs teljesítményéről, valamint a HDI-ban lefolytatott sikeres műhelyvita eredményét tartalmazó jegyzőkönyv másolatát.

Az értekezéshez mellékelni kell 50 nyomtatott példányban annak magyar nyelvű téziseit, valamint elektronikus formában azok magyar és angol nyelvű változatát is. A téziseknek tartalmazniuk kell a kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalását, az alkalmazott módszereket és az elért eredmények pontokba szedett ismertetését, utalva a disszerens idevágó publikációira. A tézisfüzetben fel kell tüntetni a témavezető és az intézmény nevét –ha a jelölt külső intézményben dolgozott, a külső intézmény nevét is.

Az értekezéshez csatolni kell a disszerens nyilatkozatát arról, hogy

 1. az értekezést önállóan készítette,
 2. a megadott irodalmon kívül más segédeszközt nem használt,
 3. más szerzők szövegét szó szerint mindig idézőjelek között és a forrás megadásával idézi,
 4. más szerzők eredményeit vagy gondolatait a forrás megadásával használja föl,
 5. valamint arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították el.

Tézisfüzet minta

Felvételi rend

Jelentkezés, felvételi követelmények

Felvételi rend

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája 2+2 éves képzési idejű doktori képzésére az alábbi feltételek mellett lehet jelentkezni:

A doktori iskolába a DI által meghirdetett kutatási témákra lehet jelentkezni, vagy a jelentkező által választott és az egyetem szaktanára által befogadott és javasolt témával lehet.

 • A doktori képzésre jelentkezhet az, aki hitéleti képzési területen egyetemi vagy mesterszintű képzésben szerzett oklevelet vagy ugyanezen a képzési területen és fokozaton végzős egyetemi hallgató és oklevelének minősítése legalább jó.
 • Jelentkezhet továbbá olyan személy, aki bölcsészettudomány képzési területen, mesterszintű képzésen vallástudomány szakképzettséget szerzett és oklevelének minősítése legalább jó.
 • Jelentkezet továbbá más területen mesterképzési szinten végzett személy is, ha a diplomamunkája vagy közleményeinek témája alapján szaktanári ajánlást kapott a doktori iskolai jelentkezéshez.

A jelentkezéshez szükséges továbbá: állami (vagy azzal egyenértékű) legalább középfokú, komplex (B2, C) nyelvvizsga-bizonyítvány egy modern nyelvből (elsősorban angol vagy német).

A jelentkezéshez további feltétel lehet:

 • valamely ókori nyelv ismerete, ha az ajánlást adó szaktanár igazolása alapján a választott témához ennek ismerete elengedhetetlen. A nyelvismeretet nyelvi szigorlattal, nyelvvizsgával vagy ezek hiányában a felvételt megelőző szaknyelvi vizsgával lehet igazolni.
 • egy adott nyelv B2-nél magasabb szintű ismerete, ha az ajánlást adó szaktanár igazolása alapján a választott témához ennek ismerete elengedhetetlen. A nyelvismeretet nyelvvizsgával vagy ezek hiányában a felvételt megelőző szaknyelvi vizsgával lehet igazolni.

A felvételi vizsga értékelésének szempontjai:

– általános tájékozottság elsősorban választott szaktárgya (főtárgya) kérdéseiben és irodalmában

– jártasság a Magyarországi Evangélikus Egyház, a hazai és a világkereszténység mai kérdéseibe

Jelentkezés módja:

Jelentkezni az egyetem online felvételi felületén lehet. Részletes információkat a jelentkezési időszak előtt az egyetem honlapjának Felvételi oldalán teszünk közzé.

Felvételi időszak:

 • általános eljárásban március, április
 • pótfelvételi eljárásban július –augusztus közepe

Jelentkezéshez szükséges nyilatkozatok:

Egyéni felkészülők

Egyéni felkészülés

Doktori fokozat megszerzése az első két év kihagyása mellett, úgynevezett egyéni felkészüléssel is történhet, amennyiben a jelölt már rendelkezik az ezen időszak teljesítéséhez elvárt tudással és tudományos eredményekkel. Ezt a doktori iskolák komplex vizsgával mérik fel, melynek sikeressége esetén jön létre a jelölt hallgatói jogviszonya az egyetemmel és közvetlenül a doktori képzés második részébe, a kutatási és disszertációs szakaszba kerül.

Az egyéni felkészülő bármikor jelentkezhet a Doktori Iskolába. A jelentkezés befogadásáról a DHT dönt. Sikeres komplex vizsga (tavaszi félév vizsgaidőszakában szervezett) esetén az intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (90 kredit). A hallgató kérelmére ennél több kredit is elismerhető, de az EHE hallgatói jogviszonya keretében legalább 80 kreditet szereznie kell.