teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Nemzetközi kapcsolatok

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem részvétele a nemzetközi tudományos műhelyek, kutatási projektek területén

Internationale Fachkonferenz der Predigerseminare

Ebben a 30 képzési intézményt magába foglaló európai gyakorlati teológiai munkacsoportban az EHE hatodéves gyakorlati képzéséért felelős oktatók folyamatosan részt vesznek. Évente két szakkonferenciai alkalom mellett a rendszeres információ és kapcsolattartás műhelye ez a közösség. Az itt folyó munka különös hangsúlyt helyez arra, hogy az egyházak változó mozgásterének és igényének figyelembevételével hozzájáruljon a lelkészi, illetve a hittanári szakra készülő hallgatók gyakorlati tudásának korszerűsítéséhez, aktuálissá tételéhez. A tanácskozások alkalmával minden résztvevő intézmény köteles beszámolni a konferenciák közötti időszak módszertani eredményeiről.

GEKE – Regionalgruppe

2013-tól 2019-ig dolgozik a délkelet-európai GEKE munkacsoportja a „Bildung für Zukunft. Bildungsverantwortung zwischen evangelischem Auftrag und gesellschaftlichen Herausforderungen” című programon. A kutatás célja a nemzeti szinten strukturálódó képzési rendszerek áttekintése és átjárhatóságának vizsgálata, az új képzési formák megtalálása, a tehetséggondozáson és participáción alapuló modern képzési lehetőségek kidolgozása a kutatási partnerek segítségével. Az egyházak eközben nagy hangsúlyt helyeznek a képzés csupán funkcionális jellegével szemben az inkluzivitást és az egyén önállóságát támogató képzési formák kidolgozására és a sajátos egyházi jelleg megtalálására. Orosz Gábor a GEKE-Regionalgruppe tagja.

A Lutheránus Világszövetség hatévente megújuló kutatási programtervében 2012 óta kiemelt terület a teológiai képzés globális-nemzetközi tapasztalatainak áttekintése, a tapasztalatok elemzése és a minőségi kritériumok megosztása a világ teológiai képzést folytató evangélikus intézményei között. Kiemelkedő volt a 2012 októberében Wittenbergben tartott globális konzultáció, melynek munkájában és utómunkálataiban Korányi András vett részt.

Kutatói projekt: Szent szövegek és erőszak címmel

2007 folyamán megtörténtek az első lépések egy nemzet- és vallásközi kutatócsoport létrehozása felé, amely azóta kis lépésekben meg is kezdte a munkáját. Központja az EHE Ószövetségi Tanszéke, ám az intézmény egyéb tanszékeinek kollégáit is sikerült bevonni a munkába. A témáról több szemináriumra is sor került (pl. 2009 januárjában Izaak de Hulster [Göttingen] vezetésével workshopra, később pedig a neuendettelsaui Augustana Hochschuléval [Renate Jost] együttműködve a gender-tanulmányok és az erőszak összefüggéseiről közös szervezésű szeminárium keretében, melyekről 1-1 cikk is megjelent.

A Healing of Memories nemzetközi programot hozott létre az Egyházak Világtanácsa, illetve az Európai Egyházak Konferenciája azzal a céllal, hogy a hagyományos történelmi konfliktusokat a közösen végzett, tudományos igényű történelem-feltárás eszközével, szakkonferenciákkal és többnyelvű tanulmány-kötetekkel oldja fel a kelet-közép-európai térségben. A – mindenekelőtt konferenciákhoz kötődő – munkában Korányi András vesz részt a kutatócsoport tagjaként.

A 2000-es évek közepétől elindított történészi-egyháztörténészi kutatási program a Christian World Communion and the Cold War nemzetközi tudományos tanulmányi projekt, melynek kezdeményező és támogatói köre a Lutheránus Világszövetség, a skandináv és finn evangélikus egyházak és társadalmi alapítványok, illetve projektre célzottan a Visegrádi Alapítvány. Célja az adott korszak minél szélesebb perspektívájú, interdiszciplináris feltárása, illetve az ezen a szakterületen tevékenykedő tudományos-egyetemi műhelyek és kutatások közötti kapcsolatteremtés globális és regionális méretekben is. Korányi András a Tanácsadó Testület tagja.

Az egyháztörténeti nemzetközi kutatási együttműködések körébe tartozik még a külföldi egyetemekkel egyháztörténeti szakterületen indított közös kutatás:

– a prágai Károly Egyetem (és a Lipcsei Egyetem kutatóinak közreműködésével) a 20. századi kommunista-szocialista időszak kelet-közép-európai összefüggéseinek vizsgálatára (2012);

– a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásán működő Egyháztörténeti Intézettel (Seminar für Kirchengeschichte) együttműködésben a totalitárius diktatúrák Kelet-Közép-Európára fókuszáló feldolgozására (2013).

Az EHE gyakorlati teológiai tanszékének vezetője már több ciklus óta az Intereuropean Commission on Church and School (ICCS) európai szintű szakmai szervezet vezetőségi tagja. Az ICCS a münsteri Comenius Institute – az egyik legfontosabb európai protestáns valláspedagógiai tudományos kutatóintézet – munkáján keresztül a legjelentősebb európai szintű szakmai grémium, szakmai körökben Magyarországon is jól ismert.

A Societas Oecumenica nemzetközi szervezet a nemzetközi ökumenikus kutatás fontos szereplője. 2014-es nemzetközi konferenciájuk Budapesten, az EHE mint háttérintézmény részvételével valósul meg. A szervezet titkára Szentpétery Péter.