teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Habilitáció

Az EHE habilitáltjai

Balla Péter, The Child-Parent Relationship in the New Testament and its Environment (2001)

Tomka Miklós, Vallás és társadalom Magyarországon. Gyakorlati teológiai és vallásszociológiai megközelítések (2002)

Karasszon István, Az óizraeli vallás (2002)

Pesty Monika, La théologie de la tentation (2002)

Kőszeghy Miklós, Héber nyelvű feliratok a fogság előtti Palesztinából (2002)

Ifj. Fabiny Tibor, Keresztény hermeneutika – keresztény irodalom (2002)

B. Szabó István, Egyház és teológia – teológia és egyház (2002)

Zsengellér József, Bálám könyve I. A Numeri 22-24 ókori hatástörténete (2003)

Fazakas Sándor, Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritéreiumai (2003)

Szlávik Gábor, Aelius Aristeidés. Róma magasztalása (2004)

Karasszon Dezső, A magyar református liturgikus zene tankönyve (2007)

Török Péter, És (a)mikor destruktívak? Az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete (2007)

Wildmann János, Egy reformzsinat üzenete (2007)

Kustár Zoltán, A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában (2007)

Hodossy-Takács Előd, Móáb. A vaskori nép Izrael szomszédjában (2008)

Fekete Károly, Tudománnyal és a hit pajzsával. Válogatott Makkai-tanulmányok (2009)

Egeresi László Sándor, A bibliai héber nyelv tankönyve (2010)

Enghy Sándor, Zofóniás. Filológiai kommentár (2010)

Kovács Ábrahám, Hitvédelem és egyháziasság: A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával (2011)

Kodácsy Tamás, A homiletikai aptum – Ige és igehirdetés (2014)

Németh Tamás, A szentháromságtan helye és jelentősége Kálvin teológiájában (2015)

Hanula Gergely, Újszövetségi görög nyelvtan: Hangtan – Alaktan (2015)

Tomka János, A Bibila és a menedzsment – Mit hagyunk magunk után? – (2021)

Korpics Márta, Vallási és szakrális közösségek a késő modernitásban (2021)

Horváth Orsolya, Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között (2021)

Volker Kessler, Disziplin: Christian Leadership (2022)

Joób Máté, A kollaboráció transzgenerációs hatásai. A kommunista-szocialista hatalom és az egyház kollaborációjának sajátosságai és feldolgozásának nehézségei az érintett személyek közeli hozzátartozóival készült interjúk tükrében (2022)

Udvarvölgyi Zsolt András, Kelet igézetében. Germanus Gyula élete és munkássága (2023)

Csepregi András, “Boldogok a békét teremtők” A keresztény erőszakmentességtől a nyugati demokráciáig. Bibó István politikai teológiai megközelítésben (2024)