teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Történet

1923. november 11-én alakult meg a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Kara Sopronban. A fakultás könyvtára a pécsi Egyetemi Könyvtár fennhatósága alatt működött. A könyvtár hivatalos címe ezen időszak alatt: az Egyetemi Könyvtár Soproni Osztálya. A pécsi könyvtár havonta jelentette meg a „Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából” c. folyóiratát, melyben rendszeresen adott beszámolót a könyvtár soproni hittudományi osztályáról. A könyvtár állománya két alapvető részre oszlott: a kari könyvtárra és a szemináriumi szakkönyvtárakra (Ószövetség, Újszövetség, Egyetemes egyháztörténet, Magyar protestáns egyháztörténet és egyházjog, Rendszeres teológia, Gyakorlati teológia, Filozófia). Elsősorban magyar és német nyelvű teológiai és művelődéstörténeti könyvekből állt. Különös gondot fordítottak arra, hogy a könyvtár állománya tükrözze a korszerű magyar és német tudomány eredményeit. A kari könyvtár közvetlenül az egyetemi könyvtár alá tartozott, míg a szemináriumi szakkönyvtárakat a professzorok irányították és gyarapították a hallgatók segítségével. A soproni teológiai kart 1950-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium megszüntette. Az evangélikus lelkészképzés ezután az Evangélikus Teológiai Akadémián, Budapesten folytatódott. A könyvtár állománya Budapestre került és az Evangélikus Országos Könyvtár fennhatósága alatt működött.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára 1997-ben vált külön az Evangélikus Országos Könyvtártól, a szoros együttműködés azonban a mai napig megmaradt. Az egyetemi könyvtár elsődleges feladata, hogy báziskönyvtárként segítse a tanulmányi, oktató-nevelői, tudományos kutatási, közművelődési munkát, megteremtse az oktatók és a hallgatók számára az ehhez szükséges feltételeket. Nyilvános könyvtárként kutatási lehetőséget biztosít a protestáns teológia iránt érdeklődő olvasóknak.

A könyvtár 65.000 kötetre tehető állománya folyamatosan bővül az aktuális és újonnan megjelenő, magyar és idegen nyelvű, főként teológiai irodalommal. A könyvtár történeti részét, az úgynevezett „soproni anyag” alkotja, melyet a könyvtár lezárt egységként kezel. A „soproni anyag” állománya katalóguscédulák alapján kizárólag helyben kutatható. A könyvtári helybenhasználatot két korszerűen felszerelt olvasóterem segíti, ahol a könyveken kívül 108 hazai és 68 külföldi folyóirat olvasható. A könyvtár modern állományának jelentős része raktárban került elhelyezésre, valamint a különböző letéti könyvtárakból érhető el. A teljes állományban való keresést a hagyományos cédulakatalóguson kívül 2003 óta a könyvtár online elérhető katalógusa is segíti. A helyben hallgatható CD-, DVD- és audiokazetta-állomány főként az egyházzenei kurzusok kötelező és ajánlott anyagát tartalmazza.

A könyvtár állománya igazodik az egyetemen oktatott szakokhoz. Ennek megfelelően a legjelentősebb a teológus- és lelkészképzéshez, valamint a hitoktatáshoz és a diakóniai képzéshez kapcsolódó szakirodalom. A könyvtár gyűjti a tágabban vett társadalomtudományi műveket (vallástörténet, szociológia, néprajz, történelem, filozófia stb.), valamint válogató jelleggel a pedagógusképzés, a pszichológia, a kommunikáció, egyházzene és más szakterületek irodalmát. A tudományos munkát a könyveken és folyóiratokon kívül az előfizetett adatbázisok és e-book csomagok, valamint az egyetem könyvtárának sajátfejlesztésű adatbázisa, a Hittudományi Adatbázis segíti.
A könyvtár tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének. A könyvtári munkatársak tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.