teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP

HETI IGE
Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

INTROITUS ANTIFONA
Az Úr dicsősége megjelenik, és látni fogják mindenek. (Ézs 40,5)

BEVEZETŐ IGE
Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az õ dicsőségének ragyogását. (2Kor 4,5)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 17,1–9 2Pt 1,16–21 2Móz 3,1–14
A sorozat: Jn 12,20–26 ApCsel 26,9–20 Ézs 40,3–11
B sorozat: Jn 12,37–43 1Kor 2,7–10 5Móz 18,15–20
C sorozat: Jn 15,6–8 1Pt 1,10–12 2Móz 3,1–7.10–15
Zsoltár:     Zsolt 113,1–9
Textus:     Jn 12,20-33

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 358Krisztus, menny, föld Alkotója…       EÉ 338  „Isten nékem erőm, bizodalmam…

A nap témája: A megdicsőült Krisztus

Liturgikus szín: fehér

„Krisztus országának rejtett dicsőségét nyilatkoztatja ki, amint ez annak extenzív és intenzív növekedésében megmutatkozik. Erről szól az ősi evangélium (Mt 13,31-35, ma: Mt 17,1-9) és ennek valósulásáért ad hálát a mennyei Királynak – isteni dicsősége teljességében – eljövetelére kitekintő epistola (IThessz 1,2-10, ma: 2Pt 1,16-21).”[1]

„A Vízkereszt utáni utolsó vasárnap evangéliumának (Mt 17,1-9) égi szózatában az Atyának ugyanaz a bizonyságtétele szólal meg („ez az én szerelmes fiam…”), amely Krisztus megkeresztelésekor is felhangzott. Ehhez kapcsolódik az a levélrészlet (epistola: 2Pt 1,16-21), amelyben Péter apostol bizonyságot tesz az élő Jézusról: a karácsonyi történet nem kitalált mese, hanem élő valóság, mely megrendítette a világot és örök életet szerez a benne hívőknek. Ez az igerészlet is visszautal az atyai szózatra és más prófétai szavakra, melyek nyomán világosság támad és a hajnalcsillag fényében a hit növekedhet bennünk. Ez az egyre növekedő hit és az ebből támadó fény a legnagyobb és legmaradandóbb karácsonyi ajándék, amellyel az ádventtel kezdődő és most végződő ünnepkör meggazdagíthatott bennünket.”[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 20. o.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/ (Megtekintés: 2023. január 23.)

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Az Úr dicsősége megjelenik,
és látni fogják mindenek. Ézs 40,5

Felhő és homály van körülötte,
igazság és jog trónjának támasza.

Az Úr megőrzi hívei életét,
kimenti őket a bűnösök kezéből.

Fényözön árad az igazra,
és öröm a tiszta szívűekre.

Örüljetek, ti igazak, az Úrban,
magasztaljátok szent nevét! Zsolt 97,2.10–12

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Az Úr dicsősége megjelenik,
és látni fogják mindenek. Ézs 40,5

Vagy:

GyLK 746 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz menekülök: bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki menny és föld ura vagy, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki minden bölcsesség kútfeje vagy, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Isten képmása és dicsőségének kisugárzása vagy, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható Isten! Világosítsd meg szívünket egyszülött Fiad világosságával, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod dicsőségét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Krisztus, emberré és testvérünkké lettél, így hoztad be életünkbe Istent. Emberségünkben akarod isteni szeretetedet fölragyogtatni. Itt vagyunk előtted egész életünkkel: hol lángra kap a hitünk, hol meg kihuny. Egyedül szereteted segíthet rajtunk most és mindenkor.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Úr Jézus Krisztus! Ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük, hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Hiszünk, Urunk, de légy segítségünkre, amikor hitetlenkedünk, és csak annyit mutass meg erődből, hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsőséged látására. Ámen.

Áldunk téged, Úr Isten, hogy megbízható a prófétai beszéd, amely Krisztus dicsőségéről tanúskodik. világosítsd meg szívünket szentlelkeddel, hogy éberen figyeljünk beszédére, kövessük őt önfeláldozásban, és részesüljünk az örök élet dicsőségében, őáltala. Ámen.

Istenünk, láttasd meg velünk Krisztus keresztjében a te elrejtett bölcsességedet és szereteted mélységét, hogy őt kövessük önfeláldozó szeretettel, és ne keressük emberek dicséretét, hanem egyedül a te dicsőségedet szolgáljuk őáltala. Ámen.

Istenünk! Köszönjük, hogy a megdicsőülés hegyén egy pillanatra megmutattad szeretett Fiad dicsőségét. add, hogy meg ne tévesszen minket szolgai formája, hanem benne emberszereteted jelét lássuk: őt hallgassuk és őt kövessük, és őt dicsőítsük meg szolgáló szeretetünkkel. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Urunk, Istenünk, aki Jézusban arra biztattál minket, hogy könyörgéseinkben bátran és kitartóan keressünk téged, hallgasd meg imádságunkat, és add meg mindazt, ami üdvösséges!

Lektor: Könyörgünk a világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél, és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk, kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd és újítsd meg a természetet. Áldd meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedékeken át lakható maradjon! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk, adj egymás iránti figyelmet szívünkbe, adj több türelmet békétlen közösségeinkbe, adj több alázatot a vezetőknek, és adj elegendő jóságot az emberi léleknek! Könyörülj a háborús tűzfészekben élőkön: ne engedd, hogy az átélt nyomorúság miatt elkeseredjenek, hanem vezesd őket a kiengesztelődés és megbékélés útjára! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságul jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul! Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, akik éheznek, vagy más szükséget szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a tengert, és a számunkra legyőzhetetlen erők szavadnak engedelmeskednek: légy mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel és a halállal, vagy kilátástalanul vergődnek a gyász fájdalmában! Nyújtsd feléjük megtartó kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen: te úr vagy a halál fölött, és a te kezedből senki és semmi nem ragadhatja ki életünket. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Atyánk, könyörgünk szent népedért – az egyházért, egyházunkért. Gyújtsd meg bennünk Szentlelked tüzét, áldd meg köztünk az igehirdetés szolgálatát és a szeretet cselekedeteit. Áldd meg püspökeinket, elöljáróinkat, hogy minden döntésük a te akaratodba simuljon! Áldásod kísérjen minden gyülekezeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Mindenható Isten, hallgasd meg néped könyörgését, és hozd el hamar országodat Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 357 „Jézus, boldogságom…”
EÉ 361 „Szép, fényes Hajnalcsillagom…”
GyLK 738 „Az Úr országol…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/220vizkeresztutanutso

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1093

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=lnepiphanias&zeit=Epiphanias

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/epiphaniaszeit/letzter-sonntag-nach-epiphanias/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php