teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap > Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP

HETI IGE
Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

INTROITUS ANTIFONA
Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldják nevedet. (Zsolt 66,4)

BEVEZETŐ IGE
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe: minden őáltala és őérte teremtetett, és őbenne áll fenn minden. (Kol 1,15–1)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Jn 2,1–11 Róm 12,6–16 2Móz 33,17b–23
A sorozat: Mt 5,17–19 Zsid 13,20–21 5Móz 30,11–15
B sorozat: Mt 6,10 1Tim 2,4–7 Péld 3,19–21.27–35
C sorozat: Jn 4,31–38 1Pt 4,1–5(6) 2Móz 20,1–17
Zsoltár:     Zsolt 112,1–9
Textus:     Mt 5,17-19

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 331Ki dolgát mind az Úrra hagyja…       EÉ 437  „Bízom benned, szent Úristen…

A nap témája:Jézus Krisztusban látható Isten akarata

Liturgikus szín: zöld

„Akinek isteni dicsősége a mennyet és földet beragyogja, részt vesz övéi mindennapi életében, és kegyelmes jelenlétével megszenteli az otthont, a családot, a földi közösséget is.  Krisztus dicsőségének ezt a csodálatos megnyilatkozását mutatja a kánai menyegzőről szóló ősi evangélium (Jn 2,1-11); az epistola (Róm 12,6-16) pedig azokat a követeléseket állítja elénk, amelyeket (hűséget-szeretetet) a kisebb-nagyobb közösségekben való élet egyaránt megkíván.”[1]

„A második vasárnap evangéliumi története (Jn 1,1-11) Jézusnak a Galileai Kánában tett első csodáját állítja elénk, melyet istenfiúságának bizonyítékaként említ János evangélista (11.v) Az igerész fontos üzenete, hogy Jézus nemcsak egykor jött le egy időre e földi létbe (incarnatio), hanem ma is ott van mindazoknak személyes, mindennapi életében – akár hétköznapi gondjaikban is – akik őt félik. Ugyanúgy el lehet neki mondani a gondot, ahogyan azt Mária tette és bizalommal, hittel várni az ő cselekvését. Az epistola (Róm 12,6-16) szokás szerint arra tanít, hogy mi a mi feladatunk egymás felé, hisz Isten (a 112. zsoltár tanúsága szerint is) a szeretet gyakorló, szolgálatkész, adakozó, diakóniai lelkületű tanítványait tudja megáldani és az ő életükben valósulhatnak meg a kicsi mindennapi csodák. Így kapcsolódik ehhez a vasárnaphoz a „Boldog-zsoltárok” közül a 112., a 128. és 133., melyek az előbbi üzenetet erősítik.”[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 19. o.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/ (Megtekintés: 2023. január 14.)

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Az egész föld leborul előtted, Uram,
és zengő énekkel áldja nevedet. Zsolt 66,4

Örvendezzetek Istennek szerte a földön,
magasztaljátok, és járuljatok elé hódolattal!

Jertek, lássátok Isten tetteit,
csodadolgokat cselekszik az emberek között!

Téged illet a dicséret, Istenünk,
neked teljesítik a fogadalmakat.

Te meghallgatod az imádságot,
ezért hozzád fordul minden halandó. Zsolt 66,1.5; 65,2.3

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Az egész föld leborul előtted, Uram,
és zengő énekkel áldja nevedet. Zsolt 66,4

Vagy:

GyLK 718 / 761 alapján.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratából jöttél a földre, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratát nyilatkoztattad ki a földön, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki betöltötted Atyád akaratát, és mindhalálig engedelmes voltál értünk, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgasd meg kegyelmesen néped könyörgését, és add nekünk békességedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Irgalmas Istenünk! Szereteted olyan erős, hogy megváltoztathat mindent. Engedd megtapasztalnunk, hogy a gyászból új örömöt, a veszekedésből békességet, a vétkekben bocsánatot, a reménytelenségben bizalmat támaszthatsz. Ajándékozz meg bizakodással, hogy értelme legyen életünknek! Mindezt Jézus Krisztusért kérjük.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Urunk, Istenünk! Megismerhetővé tetted, sőt szívünkbe írtad akaratodat. Jézus Krisztus által megmutattad törvényed érvényességét és felelősségünket. Munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja: készek legyünk minden jóra, azt tegyük, ami kedves előtted, és dicsőítsünk téged itt a földön és az örökkévalóságban. Ámen.

Szent és örök Isten! Hálát adunk neked, hogy törvényedben kijelentetted megmásíthatatlan akaratodat. téríts meg és vezess minket Szentlelkeddel, hogy teljes szívvel higgyünk benned, képmutatás nélkül szeressük egymást, és így töltsük be törvényedet, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Mindenható Isten, mennyei atyánk! Hálát adunk neked, hogy beszélsz velünk, és feltárod előttünk akaratodat. segíts, hogy azt megértsük. Szentlelkeddel tégy készségesekké minket minden jóra, szent Fiad, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Dicsérünk téged, Istenünk, azért a világot átfogó irgalmadért, hogy akarod, és munkálod minden ember üdvösségét. dicsérünk azért az áldozatodért is, hogy egyszülött Fiadat értünk a halálba adtad, és közbenjárónkká tetted. Add, hogy ragaszkodjunk hozzá, és eljussunk az igazság ismeretére őáltala. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Urunk, Istenünk, aki Jézusban arra biztattál minket, hogy könyörgéseinkben bátran és kitartóan keressünk téged, hallgasd meg imádságunkat, és add meg mindazt, ami üdvösséges!

Lektor: Könyörgünk a világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél, és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk, kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd és újítsd meg a természetet. Áldd meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedékeken át lakható maradjon! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk, adj egymás iránti figyelmet szívünkbe, adj több türelmet békétlen közösségeinkbe, adj több alázatot a vezetőknek, és adj elegendő jóságot az emberi léleknek! Könyörülj a háborús tűzfészekben élőkön: ne engedd, hogy az átélt nyomorúság miatt elkeseredjenek, hanem vezesd őket a kiengesztelődés és megbékélés útjára! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságul jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul! Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, akik éheznek, vagy más szükséget szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a tengert, és a számunkra legyőzhetetlen erők szavadnak engedelmeskednek: légy mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel és a halállal, vagy kilátástalanul vergődnek a gyász fájdalmában! Nyújtsd feléjük megtartó kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen: te úr vagy a halál fölött, és a te kezedből senki és semmi nem ragadhatja ki életünket. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Atyánk, könyörgünk szent népedért – az egyházért, egyházunkért. Gyújtsd meg bennünk Szentlelked tüzét, áldd meg köztünk az igehirdetés szolgálatát és a szeretet cselekedeteit. Áldd meg püspökeinket, elöljáróinkat, hogy minden döntésük a te akaratodba simuljon! Áldásod kísérjen minden gyülekezeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Mindenható Isten, hallgasd meg néped könyörgését, és hozd el hamar országodat Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 265 “Kelj fel, kelj fel, fényes nap…”

EÉ 280 “Itt az Isten köztünk…”

EÉ 322 „Mindenek meghallják…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/140vizkeresztutan2

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1091

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=2nepiphanias&zeit=Epiphanias

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/epiphaniaszeit/zweiter-sonntag-nach-epiphanias/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php