teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap > Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP

HETI IGE
Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

INTROITUS ANTIFONA
Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait, én Uram, kősziklám és Megváltóm! (Zsolt 19,15)

BEVEZETŐ IGE
Az Ige testté lett, közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. (Jn 1,14)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 2,41–52 Róm 12,1–5 Ézs 42,1–9
A sorozat: Mt 5,13–16 Ef 5,11–14 Zsolt 97,1–12
B sorozat: Jn 7,14–18 Róm 1,18–25(26–32) 4Móz 14,10b–23
C sorozat: Jn 5,22–23 Ef 6,1–4 Ézs 48,6b–11
Zsoltár:     Zsolt 19,2–5a
Textus:     Mt 5,13-15

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 371Felséges Jézus…”       EÉ 361  „Szép, fényes Hajnalcsillagom…

A nap témája: Jézus Krisztusban látható Isten dicsősége

Liturgikus szín: zöld

„Ez az ún. vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok ideje a karácsony-epifánia kettős nagy Krisztus-ünnépének befejező időszaka. Ennek az időszaknak mindegyik vasárnapja az Isten Fiának dicsőségét ragyogja; mindegyik egészen konkrét vonatkozásokban szolgálja karácsony-epifánia misztériumát és egyre tágulóbb horizontban mutatja meg az értünk testbe jött Messiás isteni dicsőségének epifániáját a hit szemének látására. – Természetesen, elsősorban mindegyik vasárnapnak az evangéliuma szolgálja Krisztus dicsőségének ezt a kinyilatkoztatását.

Ennek az időszaknak jellegét, a vasárnapjaiban megmutatkozó belső összefüggést és eschatologiai irányú fokozódást talán jobban érthetővé teszi az a tény, hogy az ünnepek kialakulásának az idején, amikor az egyházi év a legrégibb nagy ünneppel, Krisztus feltámadásának az ünnepével és ennek előkészítő időszakaival kezdődött, ez az epifánia utáni időszak volt az egyházi év vége. Így lett ezeknek a vasárnapoknak az a hivatása, hogy karácsony-epifánia tényeiből tájékozódva, bizonyos momentumainak hangsúlyozásával megmutassa a mennyei Király dicsőségét és hatalmát itt a földi életben és ítéletben. […]

Epifánia ünnepe utáni 1. vasárnap. Még az ünnep nyolcadába esve, erősen a vele szoros kapcsolatban levő karácsony fényében mutatja a mennyei Királyt, akinek isteni dicsősége beragyogja az ótestamentumi szent helyet, a jeruzsálemi templomot. Az ősi evangéliumban (Lk 2,42-52, ma: Lk 2,41-52) a 12 éves, a növendék Jézus az isteni Tanító, akinek dicsősége tündököl gyermeki engedelmességében is. Az epistola pedig (Róm 12,1-5) éppen az evangéliummal való kapcsolatban méltán szól a Krisztus tulajdonának, a keresztyén hívőnek lelki-templomi szolgálatáról, az élet istentiszteletéről, amelyben neki áldozva magunkat, az ő testének tagjaként új életben szolgáljuk.”[1]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 18. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait,
én Uram, kősziklám és Megváltóm! Zsolt 19,15

Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
keze munkájáról tanúskodik a menny.

Nappal a nappalnak adja tudtul,
éjszaka az éjszakának tesz jelentést.

Nem beszéd ez, nem emberi szó, hangot sem hallani,
szózatuk mégis betölti a földet, elhat a világ határáig.

Dicsőség legyen az Úrnak örökké,
gyönyörködjék az Úr alkotásaiban! Zsolt 19,2–5; 104,31

Kis glória vagy énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait,
én Uram, kősziklám és Megváltóm! Zsolt 19,15

Vagy:

GyLK 737 / GyLK 739 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád dicsőségét ragyogtattad fel a földön, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád igazságát nyilatkoztattad ki a földön, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Atyád szeretetét árasztod szívünkbe, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható Isten! Teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését: láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt teljesítésükre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké.

Vagy:

Lelkész: Minden világosság Istene! Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy a világ világossága, a keresők célja, a tévelygők útmutatója legyen – vízzel megkeresztelve, Lélekkel megáldva, szavaddal elhívva. Add, hogy hallgassunk rá, kövessük őt, és mindenkor téged dicsőítsünk. Erre segíts bennünket Lelkeddel!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Úr Jézus Krisztus! a te szereteted a világ világossága, és a te békességed az élet sója. Hálát adunk, hogy ezt mi is megtapasztalhattuk. Áraszd ki szívünkbe szeretetedet és békességedet, hogy azt minden szavunk, cselekedetünk és egész életünk továbbsugározza, a te dicsőségedre. Ámen.

Mindenható Isten, aki szent Fiadat világosságul küldted a világra, hogy megismertesse velünk akaratodat, ébressz fel az álomból, és újítsd meg értelmünket, hogy az ő szolgálatára szánjuk életünket, és a te neved dicsőségére legyen minden szavunk és cselekedetünk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött Fiadat ember-ré tetted, és a bűnösök közé állítottad, hogy elvegye és hordozza a világ bűnét. Add, hogy szolgai formájában is ráismerjünk Megváltónkra, reá vessük minden bűnünket, és felszabadult lelkiismerettel szolgáljunk neki, most és örökké. Ámen.

Urunk, Istenünk! Eléd visszük családi életünk minden gondját. Megvalljuk, hogy sokszor vétkezünk parancsolatod ellen, és sokszor megbántjuk egymást szeretetlenségünkkel. Téríts, és nevelj minket igéddel, hogy szülők és gyermekek egymásra találjanak a te neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható Isten! Te felragyogtattad a világban szent Fiad világosságát, hallgass meg minket, amikor közbenjárásában bízva hozzád fordulunk!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága szeretetben és igazságban egyesítse egyházadat! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága betöltse a földet ismereteddel, hogy minden gyermeked eljusson az üdvösségre! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága reménységet nyújtson minden csüggedőnek! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága jelenléted örömével töltsön el minden szenvedőt! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága a gyógyulás ígéretével bátorítsa a betegeket! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, Istenünk, add, hogy szent Fiad világossága az örök hazába vivőutat mutassa meg a haldoklóknak! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Urunk, Jézus Krisztus! Légy velünk kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk fel időnket a mulandó világban, az örökkévalóságban pedig választottaiddal és angyalaiddal együtt vég nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 357 „Jézus, boldogságom…”
EÉ 363 „Jer, dicsérjük az Istennek Fiát…”
GyLK 810 „Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/130vizkeresztutan1

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1090

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=1nepiphanias&zeit=Epiphanias

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/epiphaniaszeit/erster-sonntag-nach-epiphanias/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php