teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap > Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnap (Jeruzsálem pusztulásának emlékünnepe)

Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnap
(Jeruzsálem pusztulásának emlékünnepe)

HETI IGE
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. (Zsolt 33,12)

INTROITUS ANTIFONA
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk! Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve. (JSir 3,22.23)

BEVEZETŐ IGE
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által: a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef 1,7)

A ÜNNEP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 19,41-48 1Kor 12,1-11 2Móz 19,1-6(7)
A sorozat: Jn 9,24-38 Róm 4,1-8 Hab 2,1-4
B sorozat: Jn 8,21-30 Róm 9,30-33 1Móz 15,1-6
C sorozat: Lk 20,9-19 Zsid 11,1-10 5Móz 10,12-13
Zsoltár:     Zsolt 42,2-12
Textus:      Hab 2,1-4

GRADUÁLÉNEKEK

EÉ 460  „Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe…”  EÉ 323 „Áldj meg minket, Úristen…”

A nap témája: Ismerjük fel, amit Isten Krisztusban tett értünk!

Liturgikus szín: zöld

„Ez a vasárnap fordulat a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok egymásutánjában. A 10. vasárnaptól a 23.-ig terjedő időszak üzenetét így fejezhetjük ki: az egyház fejlődése és isteni erőinek kibontakozása megigazítás és megújítás, megvilágosítás és megszentelés az élet különböző megnyilatkozásaiban és vonatkozásaiban. Mindez harc, küzdelem és szenvedés között megy végbe a Krisztus-test tagjainak még az ó- és az új ember tusakodását, összeütközéseit mutató életében. Régen az egyházat különösképpen is szemléletesen figyelmeztette az ebbe az időszakba eső Lőrinc- (aug. 10.) és Mihály-nap (szept. 29.), hogy itt a földön szolgáló és szenvedő egyház a kereszt egyháza! -, és hogy az ördög, e világ és saját testünk (óemberünk) támadásaival-kísértéseivel itt a kegyelem országában harcolva kell megküzdenünk, és hogy ebben a harcban Krisztus ereje, onnan felülről való kegyelme a megállásunk és győzelmünk.

A 10. vasárnapnak külön jelentősége van azért is, mert egy határozott történeti tényt illeszt be az egyházi év drámájába: Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben, aug. 10-én bekövetkezett pusztulását. Isten kegyelme megvetésének szörnyű következményét tárja elénk az ősi evangélium (Lk 19,41-47, ma: Lk 19,41-48), amely a vesztébe rohanó nemzetét sirató Úrnak Jeruzsálem pusztulásáról való jövendölése. Jaj annak, aki megveti Isten kegyelmes hozzánklátogatásának idejét! Ne áltassuk azért magunkat! Krisztus gyülekezetéből is vezet út a kárhozatba, ha megvetjük Krisztus kegyelmét, aki itt jár-kel közöttünk az Igében és a szentségben, és keres bennünket, hogy magánál, az anyaszentegyház ölén megtartson! Az, ami Jeruzsálemen 70-ben beteljesedett, Isten ítéletének végrehajtása volt egy hitetlenségében megátalkodott nép felett. A test szerint való Izrael történetének rettenetes példája indítsa szüntelenül az egyház népét Isten színe előtt a kegyelem éhezésére: vigyázz, Isten-látogatás van, egyetlen elszalasztott alkalom se tér vissza többé! Az epistola (1Kor 12,2-11, ma: 1Kor 12,1-11) pedig egyrészt rávilágít a kárhozatnak arra az útjára, amelyen minden pogányságra a pusztulás vár, másrészt pedig megmutatja az isteni kegyelemnek azt a csodálatos gazdagságát, amelyet Krisztus az egyházban fakaszt és áraszt szét, különböző időben és életterületeken. Az egyház élete, íme, egészen más, mint a zsidóságé és a pogányságé! Meglátjuk-e, mennyi zsidó és mennyi pogány tévelygés pusztít gyülekezeteinkben, életünkben?!”[1]

„Ez a vasárnap – mint már előzőleg említettük – két részre osztja a Szentháromsági időt, melynek összefoglaló témái: a keresztyénség és a keresztyén ember élete, küzdelmei, harcai itt e földön. A bevezető zsoltárvershez képest – Zsolt 33,12: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr – éles kontrasztként hangzik az evangéliumból vett rész (Lk 19,41-48), melyben Jézus Jeruzsálemet siratja. Ezekkel az igékkel arra is emlékezünk, hogy Kr. után 70-ben augusztus 10-én következett be Jeruzsálem pusztulása. A történelmi párhuzamot is ismerve a két említett igerész között ott a nagy kérdőjel: ki Isten népe, ki tartozhat az ő népébe? A válasz az 1Kor 12,2-11-mal érkezik: az apostol szerint Isten Szentlelke fogja össze az ő népét, az egyházat, melynek én is tagja lehetek. Számos zsoltárban (79, 74, 137. stb.) megtaláljuk az Istenhez bűnbánattal forduló nép imádságát, és énekeskönyvünk “Anyaszentegyház – reformáció” fejezetében több ilyen témájú éneket találunk. Vigasztaló és bátorító, másfelől prófétikus, drámai erejű szövegek ezek, melyek mögött még tisztábban szólhat Isten kegyelmének halk és szelíd hangja.”[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. 50-51. o.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-iv-az-egyhazi-ev-masodik-fele/ (Megtekintés: 2023. augusztus 9.)

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Szeret az Úr, azért nincs még végünk!
Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve.JSir 3,22.23

Emlékezzél, Uram, mi történt velünk,
tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!

Az Úr akarta, hogy lerombolják Sion várfalát,
feldúlta hajlékát, lerombolta ünneplése helyét.

Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét,
odalett Sion leányának minden ékessége.

Véghezvitte az Úr, amit eltervezett,
valóra váltotta, amit megmondott.JSir 5,1; 2,8.6.7; 1,6; 2,17

Kis glória vagy énekvers (EÉ 9; GyLK 626)

Szeret az Úr, azért nincs még végünk!
Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve.JSir 3,22.23

Vagy:

GyLK 769 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. nem is kérek mást, csak szánj meg engem, és ne vond meg tőlem irgalmadat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki a kereszten életedet adtad, hogy bűneink ítéletét elfordítsd rólunk, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki haláloddal legyőzted a halált, hogy Istennel megbékéltess minket, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki harmadnapra föltámadtál, hogy megeleveníts, és üdvösségre vezess minket, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie vagy énekvers (EÉ 9; GyLK 626)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki ma is elérhetővé teszed kegyelmedet, és megengeded, hogy házadban összegyülekezzünk! Ébressz bennünk hitet, hogy megbecsüljük a helyet, ahol igédben és szentségeidben találkozol velünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Hűséges Istenünk, te választottad ki népednek Izraelt, és örök szövetséget kötöttél vele, hogy üdvösséged jele legyen a népek között. Segíts, hogy komolyan vegyük: Krisztusban kiválasztottál minket is. Add, hogy a választottak együtt örvendhessenek kegyelmednek. Élő és örök Isten, tiéd a dicsőség mindörökké!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk azért a helyért, amelyen összegyülekezhetünk. Hálát adunk a vasárnap csendjéért, amelyben igédet hallgathatjuk. Ébressz bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, felismerjük és elfogadjuk azt, amit békességünkre készítettél, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Úr Jézus Krisztus, aki szánakozol emberi nyomorúságunkon, és bánkódol szívünk hitetlenségén: láttasd meg velünk életújító erődet, és győzz meg minket szentlelkeddel, hogy élő reménységgel higgyünk tebenned, és veled éljünk most és örökké. Ámen.

Örök Isten, aki egyszülött Fiadat odaadtad bűneinkért, és feltámasztottad megigazulásunkért: add, hogy mi ezt teljes szívvel higgyük, és ne a magunk erejében, hanem egyedül benne bizakodjunk. Ámen.

Urunk, taníts minket hitből élni: nyisd meg szemünket a mi nagy vétkünk és a te még nagyobb kegyelmed látására, hogy mindennél jobban féljünk és szeressünk téged, és bízzunk benned, Jézus Krisztus által. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész:Örök Isten, aki egyszülött Fiadat engesztelő áldozatul adtad bűneinkért, és feltámasztottad megigazulásunkra, add, hogy egyedül benned bizakodjunk, és reménységgel forduljunk hozzád könyörgésünkkel!

Lektor: Könyörgünk azért, hogy szent igéd gyümölcsöt teremjen életünkben. Segíts, hogy törvényedet és evangéliumodat mindig komolyan vegyük! Ébressz szívünkben bűnbánatot engedetlenségünk miatt, és szereteteddel vezess új életre minket! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörülj egyházadon. Vezesd és kormányozd Szentlelkeddel! Adj népednek hűséges igehirdetőket és pásztorokat! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk gyülekezetünkért. Ne engedd, hogy az evangélium világosságától elforduljunk, a magunk útját járva hűtlenül megtagadjunk, és kemény szívvel lázadozzunk ellened! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Emlékezzél meg, Urunk, a betegekről, a szenvedődről, a magukra ha-gyottakról, a segítségre szorulókról, a természeti katasztrófák, a háborúk és a terror áldozatairól! Gyógyítsd a betegeket, és rendelj segítőkész testvéreket minden bajba jutott embertársunk mellé! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Emlékezzél meg, Urunk, Jeruzsálem egykori pusztulásáról és az Ószö¬vetség választott népéről! Add, hogy az üdvözítő Krisztusban felismerjék a Messiást, és benne megtalálják a békesség útját! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és fordulj felénk, mert nélküled árvák és elesettek vagyunk! Nyugtalan szívünk csak benned talál nyugalmat. Hisszük, hogy ezt meg is adod népednek itt a földön és egykor örök országodban is szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.