teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Szenátus

Szenátusi tagok
Szenátusi határozatok
Szenátusi ülések

2023/2024-es TANÉV

rektor, hivatalból elnök

Korányi András

rektorhelyettes hivatalból tag

Orosz Gábor Viktor

EHE lelkésze hivatalból tag

Kovács Viktor

Gyakorlati Tszcsoport vezető hivatalból tag

Kodácsy-Simon Eszter

Rendszeres Tszcsoport vezető hivatalból tag

Csepregi Zoltán

Biblikus Tszcsoport vezető hivatalból tag

Kőszeghy Miklós

OT által választott oktató

Varga Gyöngyi

OT által választott oktató

HÖK képviselet, szenior

 

HÖK képviselet, tanulmányi felelős

 

DÖK képviselet

Nagy Szabolcs Roland

főtitkár hivatalból tanácskozási joggal (titkár)

Borókay Réka

soros felügyelő püspök hivatalból tanácskozási joggal

Szemerei János

42/2019. XI.4.) számú határozat önköltség mértékéről
A testület egyhangúlag határozott arról, hogy a döntött arról, hogy az osztatlan kétszakos tanárképzés önköltsége a 2020A eljárásban 400.000 Ft/félév.

 41/2019. (XI.4.) számú határozat személyi javaslattételről
A testület titkos szavazáson egyhangú döntéssel javasolja, hogy az OP 120/2019. (VI.27. ) számú határozatában tett javaslat alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetemen létrehozott új szervezeti egység, a Diakóniai Képzési Központ (SzMR 21/A. §) vezetésére Johann Gyulát kérjük fel.

40/2019. (IX.23.) számú határozat szabályzat elfogadásáról
A testület egyhangúlag döntött az új Tudományos Diákkör Szabályzat elfogadásáról.

39/2019. (IX.23.) számú határozat a 2020-ban induló képzések önköltségének mértékéről
A szenátus – a Gazdasági Bizottság 15/2018. (IX.27.) GB számú határozatban foglalt javaslata alapján – egyhangúlag az alábbiak szerint határozta meg a
2020-ben induló képzések önköltségének mértékét.

38/2019. (IX.23.) számú határozat a 2020-ban meghirdetendő szakokról
A testület egyhangúlag döntött arról, hogy az alábbi szakokat hirdeti meg a 2020 keresztféléves és általános felvételi eljárásban:

37/2019. (IX.23.) számú határozat tanári szakok (szakpárok) nyilvántartásba vételéről
A testület egyhangúlag támogatta, hogy kezdeményezzük az ELTE felé az osztatlan tanári mesterképzésben való együttműködést bővítését az alábbi szakpártagokkal:
– rajz- és vizuális kultúra tanár
– könyvtárostanár

36/2019. (IX.2.) számú határozat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról
A testület egyhangúlag elfogadta TVSz 41. § (4) bekezdésének – a TT 24/2019. (VIII.15.) határozatával javasolt – módosítását az alábbiak szerint:
„Kurzusfelvételi időszakot követően a hallgató az alábbi felvett kurzus/ok törlését kérheti az őszi szemeszterben október 25-ig, a tavaszi szemeszterben március 25-ig az alábbiak szerint:
– egy kötelező elméleti jellegű tanegység
– egy kötelezően választható tanegység
– egy szabadon választható tanegység
Egy félévben egy típusú tanegységből csak egy töröltethető és összesen legfeljebb kettő.”

35/2019. (IX.2.) számú határozat új mintatanterv elfogadásáról
A testület egyhangúlag elfogadta a Teológia osztott mesterképzés új, három specializációra (lelkész, biblikum, szociáletika) kidolgozott mintatantervét

34/2019. (IX.2.) számú határozat mintatantervek módosításáról
A testület egyhangúlag elfogadta a részmunkaidőben szervezett katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés, a kántor alapképzés, a hittanár-nevelő tanár osztatlan és osztott mesterképzések mintatanterveinek módosításáról szóló előterjesztést.

33/2019. (IX.2.) számú határozat a Sólyom Jenő Alapítvány kuratóriumi tagjának választásáról
A testület titkos szavazáson egyhangúlag Réz-Nagy Zoltánt a Sólyom Jenő Alapítvány kuratóriumi tagjának választotta.

32/2019. (VI.25.) számú határozat az intézmény 2018/19-es tanévi működéséről szóló rektori jelentésről
A testület egyhangúlag elfogadta az intézmény 2018/19-es tanév működéséről szóló jelentést, amelyet jóváhagyásra felterjeszt az Országos Presbitériumnak.

31/2019. (VI.25.) számú határozat a Doktori Iskola vezetőiről
A testület titkos szavazáson egyhangúlag augusztus 1-jei hatállyal az alábbi személyi döntést hozta:
Doktori Iskola elnök: Béres Tamás
Doktori Iskola elnökhelyettes: Kőszeghy Miklós

30/2019. (VI.25.) számú határozat Doktori és Habilitációs Tanács tagjairól és vezetőiről
A testület titkos szavazáson augusztus 1-jei hatállyal egyhangúlag az alábbi személyi döntést hozta:
1. belső tagok: Béres Tamás, Csepregi Zoltán, Korányi András (elnök),Kőszeghy Miklós (elnökhelyettes)
2. külső tagok: Kránitz Mihály, Siba Balázs

29/2019. (VI.25.) számú határozat doktori iskola szabályzat módosítása
A szenátus egyhangú döntéssel módosította a Doktori Iskola Működési Szabályzata 1. § (2) bekezdését az alábbiak szerint:
„A HDI vezetőjének megbízatása a rektori ciklushoz igazodik, négy évre szól és megismételhető.”

28/2019. (VI.25.) számú határozat Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
A szenátus– a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján – 6 igen és 1 tartózkodás mellett a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozását Jakab Johanna Júlia (okt. azon. 76959517196) teológia (teológus-lelkész) szakos hallgatónak javasolja.

27/2019. (VI.25.) számú határozat az EHE díszpolgára cím létesítéséről és az SzMR módosításáról
A testület egyhangúlag támogatta az Evangélikus Hittudományi Egyetem díszpolgára cím létrehozását és az SzMR 3. § (4) bekezdés y) pontjának módosítását az alábbiak szerint:
A Szenátus hatásköre
y) 
egyetemi kitüntetéseket alapít és ilyeneket, valamint arany-, gyémánt-, vas-, rubin és platina okleveleket adományoz; tiszteletbeli doktori (Dr. h.c.) címet ad, valamint Professor Emeritus (Prof. Em.), egyetemi magántanári, címzetes egyetemi oktatói és az EHE díszpolgára címeket ad az állami jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban meghatározott módon;

A határozatot jóváhagyásra felterjeszti az Országos Presbitériumnak.

26/2019. (VI.25.) számú határozat Diakóniai Képzési Központ létrehozásáról és az SzMR módosításáról
A testület egyhangúlag támogatta a Diakóniai Képzési Központ létrehozását és megszavazta az SzMR, az alábbi 21/A. §-al való kiegészítését:

Diakóniai Képzési Központ
21/A. §

 • Az EHE-n a diakónai oktatást a Diakóniai Képzési Központ (DKK) végzi. A DKK feladata, hogy saját szakterületén és sajátos eszközeivel támogassa az EHE-t
 • az alap- és mesterképzésben,
 • a szakirányú továbbképzésekben,
 • valamint a felnőttképzés formájában megvalósított továbbképzésekben.
 • A DKK munkáját az alábbi területeken végzi:
  1. a diakóniai szolgálat számára vezetői és munkatársi utánpótlás képzése, valamint a szolgálatban már dolgozók rendszeres továbbképzése és szupervíziója;
  2. a lelkész- és hittantanár-képzésben valamint a gyülekezeti munkatársak képzésben a diakóniai témák szakmai és teológiai hátterének megjelenítése;
  3. hálózatépítés az intézményes diakónia és a gyülekezeti szolgálatok szereplőinek bevonásával, igényteremtés az önreflexióra és az önképzésre a diakónia területén dolgozók körében;
  4. a diakónia tudományos igényű, folyamatos teológiai reflexiójának megteremtése;
  5. szakmai kapcsolatok kiépítése hasonló profilú partnerintézményekkel, ökumenikus teológiai műhely létrehozása a diakónia témakörében.
 • A DKK működése
 1. A DKK az EHE Gyakorlati Tanszékcsoportjának részegységeként működik.
 2. A DKK vezetője az EHE-nek a diakónia és a szociális képzés területén min. ötéves szakmai tapasztalattal rendelkező oktatója, akit az Oktatói Tanács javaslatára a Szenátus választ, és a rektor nevez ki rektori ciklusra szólóan. A DKK vezetője évente írásos beszámolót és önértékelést készít, az Oktatói Tanácsnak kétévenként személyesen számol be munkájáról.
 3. Képzéseinek speciális célcsoportja miatt a DKK munkáját szakmai tanácsadó testület támogatja. Ennek tagjai: a Püspöki Tanács diakóniáért felelős tagja, a Diakóniai Bizottság elnöke és két delegáltja, az Országos Iroda Diakóniai Osztály vezetője, a DKK és a Gyakorlati Tanszékcsoport vezetője, a rektora, továbbá három külsős (lehetőség szerint világi vagy testvéregyházi) szakember.

A határozatot jóváhagyásra felterjeszti az Országos Presbitériumnak.

25/2019. (VI.25.) számú határozat egyetemi tanári felterjesztési eljárásról
A testület titkos szavazáson határozott arról, hogy az Oktatói Tanács – OT 18/2019. (VI.25.) számú határozatában tett – javaslata alapján 5 igen, 1 nem,
1 tartózkodás mellett – döntött arról, hogy Dr. Hafenscher Károly egyetemi tanári kinevezési eljárásában kikéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

24/2019. (VI.25.) számú határozat egyetemi tanári kinevezésről
A testület titkos szavazáson egyhangúlag határozott arról, hogy az Oktatói Tanács – OT 19/2019. (VI.25.) számú határozatában tett – javaslata alapján a Gyakorlati Teológia Tanszék egyetemi tanári munkakörébe Dr. Hafenscher Károlyt hívja meg. Döntését jóváhagyásra az Országos Presbitérium elé terjeszti.

23/2019. (V.27.) számú határozat Programakkreditációs Önértékelési Jelentés elfogadásáról
A testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az egyetem hitéleti képzéseiről készült akkreditációs önértékelési jelentést.

22/2019. (V.27.) számú határozat Intézményakkreditációs Jelentés elfogadásáról
A testület megtárgyalta és – OT 17/2019. (V.22.) számú határozatában tett javaslata alapján – egyhangúlag elfogadta az intézmény működéséről készült akkreditációs önértékelési jelentést.

21/2019. (V.13.) számú határozat a Képzési Program módosításáról
A testület egyhangú igen szavazat mellett elfogadta a TVSz 2. sz. melléklete, a Képzési Program módosítására beterjesztett javaslatot, így bővítette az egyetem képzési kínálatát szupervízor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzéssel.

20/2019. (V.13.) számú határozat az SzMR módosításáról
A testület az SzMR módosítására beterjesztett javaslatot módosítás nélkül egyhangú igen szavazattal elfogadta.

19/2019. (V.13.) számú határozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem Melanchtchon Evangélikus Szakkollégiuma igazgatójának megválasztásáról
A testület titkos szavazáson egyhangú igen szavazattal Dr. Szabó B. András adjunktust választotta meg a Melanchtchon Evangélikus Szakkollégium igazgatójának 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig.

18/2019. (V.13.) számú határozat DPR-felelős megválasztásáról
A testület titkos szavazáson egyhangú igen szavazat mellett Dr. Orosz Gábor Viktor egyetemi docenst választotta meg DPR-felelősnek 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig.

17/2019. (V.13.) számú határozat adjunktusi munkakör létrehozásáról és adjunktusi kievezésről
A testület titkos szavazáson– az OT 5/2019. (V.8.) számú határozatában tett javaslata alapján – egyhangú igen szavazattal döntött egy adjunktusi munkakör létrehozásáról és Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktusi kinevezéséről 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig.

16/2019. (IV.29.) számú határozat pótfelvételi hirdetésről
Az EHE a 2019P felvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg az alábbi kiegészítésekkel:

 • A Teológia osztott MA-n a jelentkezés nyitása előtt, a júliusi felvételi számok ismeretében döntünk arról, hogy melyik specializációt nyitjuk meg a pótfelvételin.
 • A 10 féléves hittanár MA képzésen csak a 6 féléves tanulmányi idejű képzést indítjuk, a KLM végzettségűek is erre tudnak jelentkezni.
 • Szakirányú továbbképzést hirdetjük, amennyiben megkapjuk az indítási engedélyt. Ennek hirdetésével nem is szükséges megvárni a pótfelvételi jelentkezés indulását.
 • Nem hirdetjük: kétszakos osztatlan tanárképzés, kántor BA

Az EHE a 2019P felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

15/2019. (IV.29.) számú határozat a Juttatási és Térítési Szabályzat módosításáról
A testület egyhangúlag elfogadta a TT-TOT 7/2019. (IV. 24.) számon határozatával elfogadásra javasolt Juttatási és Térítési Szabályzatot.

14/2019. (IV.29.) számú határozat a hallgatói jogokról és kötelezettségekről, valamint hallgatói ügyek eljárásrendjéről szóló szabályzatról
A testület egyhangúlag elfogadta a TT 16/2019. (IV.12.) határozatával elfogadásra javasolt szabályzatot a hallgatói jogokról és kötelezettségekről, valamint hallgatói ügyek eljárásrendjéről.

13/2019. (IV.29.) számú határozat Felvételi Szabályzat elfogadásáról
A testület módosításokkal egyhangúlag elfogadta a megújított és a TT 15/2019. (IV.12.) határozatával elfogadásra javasolt Felvételi Szabályzatot.

12/2019. (IV.29.) számú határozat rektorhelyettes választásról
A testület – 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett – 2019. augusztus 1-től 2023. július 31-ig Dr. Béres Tamás egyetemi tanárt választotta meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettesévé.

11/2019. (IV.8.) számú határozat a Doktori Szabályzat módosításáról
A testület a Doktori Szabályzat módosítására beterjesztett javaslatot módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.

10/2019. (IV.8.) számú határozat az SzMR módosításáról
A testület az SzMR módosítására beterjesztett javaslatot módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.

9/2019. (IV.8.) számú határozat az EHE 2019. évi költségvetéséről
A szenátus az EHE 2019. évi költségvetési tervét – a GB 3/2019. (IV.8.) számú határoztában foglalt javaslatát követően – megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

8/2019. (IV.8.) számú határozat az EHE 2018. évi költségvetés teljesítéséről
A szenátus az EHE 2018. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót – a GB 2/2019. (IV.8.) számú határoztában foglalt javaslatát követően – megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

7/2019. (III.18.) számú határozat a Ráday utcai lakás eladásáról
A testület egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy egyetem a tulajdonában álló Ráday utcai lakás eladja és annak árából a közelben vegyen egy lakhatásra alkalmas ingatlant.

6/2019. (III.18.) számú határozat szakirányú továbbképzés mintatantervéről
A testület egyhangúlag elfogadta a szupervizor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzés mintatantervét. A mintatanterv a határozat mellékletét képezi.

5/2019. (III.18.) számú határozat a rektor választásáról a 2019-2023 ciklusra
A testület titkos szavazáson – az OT 1/2019. (III.13.) számú határozatában foglalt javaslatát követően – 8 igen, 1 tartózkodás mellett Dr. Csepregi Zoltán egyetemi tanárt megválasztotta az Evangélikus Hittudományi egyetem rektorának a 2019-2023 közötti időszakra.
A szenátus a határozatot jóváhagyásra felterjeszti az Országos Presbitériumnak.

4/2019. (III.18.) számú határozat adjunktusi munkakör létrehozásáról és a munkakör betöltéséről
A szenátus – az OT 2/2019. (III.13.) számú határozatában tett javaslata alapján –egyhangúlag döntött arról, hogy létrehoz egy adjunktusi munkakört a Gyakorlati Teológia Tanszéken, amely munkakörbe Dr. Szabó B. András oktatót választja meg 2019. április 1-től 2023. január 31-ig.

3/2019(I.14.) számú határozat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról
A testület egyhangúlag hozott határozatával – a TT 41/2018. (XII.18.) határozatában adott javaslatára – döntött a TVSZ 53. § (8) bekezdésének módosításáról az alábbiak szerint:
„Az ismétlő- vagy utóvizsgára leghamarabb a vizsgát követő napon kerülhet sor.”

2/2019. (I.14.) számú határozat a Képzési Programról
A testület egyhangúlag elfogadta 30/2016. (VIII.31.) számú szenátusi határozattal elfogadott Képzési Program módosítását.

1/2019. (I.14.) számú határozat a könyvtár 2018. évi tevékenységéről
A szenátus egyhangúlag elfogadta az EHE könyvtára 2018. évi működéséről szóló beszámolót.


55/2018. (XII.17.) számú határozat a 2019/20-as tanév rendjéről

A testület egyhangúlag elfogadta a 2019/20-as tanév rendjét. (mellékelve)
Főbb dátumok:
Tanévnyitó: 2019. szeptember 6. (péntek)
Tanévzáró: 2020. június 26. (péntek)
Őszi félév szorgalmi időszak: 2019.09.09 – 12.13.
Őszi félév vizsgaidőszak: 2018.12.16 – 2020.01.24.
Tavaszi félév szorgalmi időszak: 2020.02.03 – 05.08.
Tavaszi félév vizsgaidőszak: 2020.05.11 – 2020.06.19.

54/2018. (XII.17.) számú határozat szakfelelős választásáról
A testület – az OT 36/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 tartózkodás mellett megválasztotta Dr. Joób Mátét a szupervizor diakóniai mentor szakirányú továbbképzés szakfelelősévé.

53/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület– az OT 35/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – egyhangúlag megerősítette Dr. Orosz Gábor Viktort a Teológia osztott mesterképzés szociáletika specializáció felelősi posztján.

52/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület – az OT 34/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 nem szavazat mellett megválasztotta Csepreginé Dr. Cserháti Mártát a Teológia osztott mesterképzés biblikum specializációjának felelősévé.

51/2018. (XII.17.) számú határozat specializáció-felelős választásáról
A testület – az OT 33/2018. (XII.10.) számú határozatában tett javaslata alapján – 9 igen, 1 nem szavazat mellett megválasztotta Dr. Pángyánszky Ágnest a Teológia osztott mesterképzés lelkész specializációjának felelősévé.

50/2018. (XI.5.) számú határozat Minőségbiztosítási Program elfogadásáról
A testület a 2018/19-es Minőségfejlesztési Programot a Minőségbiztosítási Bizottság 2/2018. (XI.5.) MB számon tett javaslata alapján egyhangúlag elfogadta.

49/2018. (XI.5.) számú határozat szakirányú továbbképzés létesítéséről és indításáról
A testület egyhangúlag elfogadta a szupervizor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményét és döntött a képzés létesítési és indítási eljárásának megindításáról az Oktatási Hivatalnál.

48/2018. (XI.5.) számú határozat rektorválasztás eljárásrendjéről
A testület egyhangúlag elfogadta az OT és a Szenátus eljárásrendjét a rektorválasztás folyamatában. (mellékelve)

47/2018. (XI.5.) számú határozat rektori pályázat javasolt tartalmáról
A testület egyhangúlag fogadta el a rektori pályázat javasolt tartalmát, amelyet fölterjeszt az Országos Presbitériumnak. (mellékelve)

46/2018. (X.2.) számú határozat a 2019-ben induló képzések önköltségének mértékéről
A Szenátus – a Gazdasági Bizottság 15/2018. (IX.27.) GB számú határozatban foglalt javaslata alapján – egyhangúlag az alábbiak szerint határozta meg a
2019-ben induló képzések önköltségének mértékét.

45/2018. (X.2.) számú határozat a 2019A eljárásban meghirdetett szakokról
A Szenátus egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Az EHE a 2019A felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

44/2018. (X.2.) számú határozat a 2019K eljárásban meghirdetett szakokról
A Szenátus egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Az EHE a 2019K felvételi eljárásban az alábbi szakokat az alábbi munkarenden hirdeti meg:

Képzési szint

SZAK

Képzési idő (félév)

Munkarend

Finanszírozási forma

Képzési terület

Részismereti képzés
(ókori nyelvek félév)

1-3

esti

önköltséges

hitéleti

2020/21 TANÉV ülései

Az ülések 14 órakor kezdődnek.

2020. augusztus 31.  (10 óra!)
2020. szeptember 28.
2020. november 9.
2020. december 7.
2021. február 1.
2021. március 8.
2021. április 12.
2021. május 10.
2021. június 21.