teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Széchenyi 2020

EFOP-3.5.2-17-2017-00003

A pályázat címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola és Evangélikus Hittudományi Egyetem
 
Szakmai vezető: Dr. Vida Anikó
email:
 
Projekt menedzsment
Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett
email:
Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea
email:

Támogatás összege : 392 322 115 Ft
Projektidőszak: 2017.10.01. – 2020.03.31

A támogatás intenzitása: 100 %
 
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
Evangélikus Hittudományi Egyetem:77 897 481 Ft

Projekt összefoglaló
A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Dél-alföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban.
A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására. 

A projekt céljai

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumi tag, a Szegedi Tudományegyetemmel (konzorciumvezető) és a Gál Ferenc Főiskolával együttesen valósítják meg a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakítását, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellett a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.

A projekt általános célja

A Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A projekt közvetlen célja a szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.

 

A projekt részcéljai:

 • A Dél-alföldi régióban a szociális munkás felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása.
 • Gyakorlatorientáltság növelése; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása.
 • Szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával.
 • Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, illetve felkészítése a képzésekben való részvételre.
 • A szociális munkás szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése.
 • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.
 • Az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák esetében.
 • A szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.

A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.

A projekt beavatkozási területei:

 • A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
 • Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés.
 • A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek.
 • Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek
 • Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása

A projekt közvetlen célcsoportjai a Konzorciumi partner intézmények hallgatói (szociális területen aktív hallgatói létszám), a Konzorciumi partner intézmények fejlesztésbe bevont oktatói, valamint partner intézmények gyakorlati szakemberei, szociális területen továbbtanulást tervezők.

Közvetett célcsoportnak pedig a régióban a szociális ellátásban érintettek, valamint a szociális területen működő ellátó intézmények.

Sajtóközlemény

Az evangélikus hittudományi egyetem épületeinek energetikai korszerűsítése

 

Az Evangélikus Hittudomány Egyetem 190,58 millió forintot nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül.  A támogatás lehetővé tette az Evangélikus Hittudományi Egyetem épületeinek fűtési és HMV rendszerének korszerűsítését, napkollektoros rendszer kialakítását, napelemek felszerelését, az utólagos külső hőszigetelést.

 

Az épületek energetikai tényezői már nem feleltek meg, a fűtés- és HMV rendszere nem tettek eleget a kor elvárásainak, nyílászárói és fényforrásai mára elavulttá váltak.

A most befejeződött projekt keretein belül napelemes rendszert építettek ki, a fűtési- és a HMV rendszert teljesen felújították napkollektorokkal segítve a működését.  Sor került a homlokzat utólagos külső hőszigetelésére, valamint a nyílászárók cseréjére is. A régi világítótesteket új, energiatakarékos darabokra cserélték.

A projekt elsődleges célcsoportja az Evangélikus Hittudományi Egyetem valamennyi dolgozója és diákja.  A projekt környezeti hatásterülete azonban nemcsak az érintett ingatlanra terjed ki, hanem az elérni kívánt indikátorértékekkel közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja.

Az igényelt támogatás összege 190 580 521 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

További információ kérhető:

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Cím: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

E-mail:

Honlap: teol.lutheran.hu