teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

ÓÉV ESTE

HETI IGE
Kezedben van sorsom. (Zsolt 31,16)

INTROITUS ANTIFONA
Mindörökké uralkodik az Úr! Nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat! (Zsolt 146,10)

BEVEZETŐ IGE
Az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. (1Pt 1,24–25)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 12,35-40 2Tim 4,(1-4)5-8 Ézs 30,(8-14)15-17
A sorozat: Mt 9,14-17 2Kor 5,9-10 Zsolt 62,6-13
B sorozat: Jn 12,35-36 Zsid 13,7-9(14) Zof 2,1-3
C sorozat: Mk 13,32-37 2Kor 4,15-18 Hós 10,12
Zsoltár:     Zsolt 90,1-12
Textus:     2Kor 5,1-10

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 397Szép Hajnalcsillag…”       EÉ 174  „Nap és év elröpül…

A nap témája: Hálaadás és bűnbánat a kegyelem fogyó idejében

Liturgikus szín: fehér

„Egyházi jellege szerint csupán a következő napnak előestje, vigíliája – tulajdonképpen nem ünnep. Mégis mint a polgári év végének nagy a jelentősége, és az egyház kötelessége, hogy jól felhasználja ezt az alkalmat, és a karácsonyi evangélium fényével vessen világosságot a múlandóság útjára, és Isten üdvözítő kegyelmének Krisztusban lett megjelenését hangsúlyozva, benne az Örökkévalót, a Változatlant megmutatva, hálaadásra-bűnbánatra hívjon.”[1]

„Óév estéje – az évbúcsúztató szilvesztereste – a liturgikus naptár szerint meglehetősen összetett nevű ünnep: karácsony nyolcadának előestéje. Régi hagyomány ugyanis, hogy az ünnepeknek nyolcnapos „kisugárzásuk” van, nagy ünnepeink nyolc napig tartanak. A nyolcadik napon még egyszer megszólaltatjuk az adott ünnep fő gondolatait. Pünkösd nyolcada lett Szentháromság ünnepe, húsvét nyolcada fehérvasárnap (Quasi modo geniti), karácsony nyolcada pedig éppen január elseje. Népies nevén ezt a napot kiskarácsonynak hívják.

A január elsejét megelőző este tehát valóban a kiskarácsony előestéje, amikor az egyház népe elsősorban a gyermekként testet öltő Megváltó érkezésére emlékezik. Természetes azonban, hogy istentiszteleti életünk figyelemmel van a polgári élet eseményeire is, így az ünnep igehirdetése nem kerüli el a múló kegyelmi időről és a számadás szükségességéről szóló tanítást sem.

Óév estéjének evangéliuma így figyelmeztet: „Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!” (Lk 12,40) Az epistola a Timóteustól búcsúzó Pál apostolt idézi: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem (…), végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr (…), de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8) Az ószövetségi ige pedig az önmagukban bízók felett mond prófétai ítéletet, s így tanít: „A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!” (Ézs 30,15)”[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 14. o.

[2] Bence Gábor: Óév este In: Ecsedi Zsuzsa (szerk.): Énekkincstár. Luther Kiadó. Budapest, 2017., 188-189. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Mindörökké uralkodik az Úr!
Nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat! Zsolt 146,10

Magasztallak téged, Istenem, Királyom,
áldom nevedet mindörökké.

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,
gondod van minden utamra.

Még nyelvemen sincs a szó, te már érted;
karoddal átölelsz, kezedet rajtam tartod.

Az én segítségem az Úrtól jön,
aki teremtette a mennyet és a földet. Zsolt 145,1; 139,1.4; 121,2

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Mindörökké uralkodik az Úr!
Nemzedékről nemzedékre dicsérjétek az Urat! Zsolt 146,10

Vagy: GyLK 728 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Irgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bocsásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki az idők kezdete előtt Atyád dicsőségében lakoztál Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki az idők teljességében jöttél el megváltásunkra Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki az idők végén újra eljössz Atyád és az angyalok dicsőségében Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Irányítsd szívünket és gondolatainkat a te jótetszésed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett Fiad nevében, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az év utolsó estéjén igéd fényében vizsgálhatjuk életünket. Köszönjük gondoskodó szeretetedet, amellyel ebben az esztendőben is megőriztél, és igéddel tápláltál minket. Kérünk, ha éveink elfogynak, akkor is tarts meg kegyelmesen veled és Fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal való közösségben szentlelked által. Ámen.

Maradj velünk, Urunk, mert jó nekünk veled lennünk. Jó a te beszédedet hallanunk, és közelséged erejét éreznünk. Jól tudod, Urunk, mennyire reád szorulunk: egyedül elgyengül a hitünk, elhatalmasodik a bűnünk. Ezért, Urunk, hallgasd meg könyörgésünket, és maradj velünk. Ámen.

Örök Isten! ébreszd szívünket hálára kegyelmedért, amelyet napról napra megújítottál rajtunk. nyugtalanítsd szívünket az idő múlásával, hogy vissza ne éljünk türelmeddel. vond magadhoz szívünket szereteteddel, hogy mindig elég legyen nekünk a te kegyelmed, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, aki az elmúlt esztendő minden napján velünk voltál: kérünk, támassz szívünkben szomjúságot igéd után, hogy tanításod szerint éljünk, és ha majd meg kell jelennünk ítélőszéked előtt, kegyelmed által elnyerjük a veled való közösség soha meg nem szűnő örömét. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Örök Isten, mennyei Atyánk, az óesztendő utolsó óráiban hálával magasztalunk minden tőled kapott testi-lelki ajándékért, és bár méltatlanok vagyunk kegyelmedre, mégis bizalommal könyörgünk hozzád.

Lektor: Könyörgünk mindazokért, akiket ebben az esztendőben veszteség és szomorúság ért: akik szerettüket veszítették el, és akiknek szívére most a gyász terhe nehezedik; akik elemi csapás miatt veszítették el otthonukat; akik kenyérkereset nélkül maradtak; akik egészségüket veszítették el; akiket elhagytak; akik elhibázták életüket, vagy akiket mások felelőtlensége sodort kilátástalan helyzetbe. Könyörülj rajtuk atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk szeretetre éhező testvéreinkért: a betegekért, a megfáradtakért, a szomorkodókért és azokért, akik keresték a hozzád vezető utat, de még nem találtak rád. Könyörgünk a bűneik fogságában vergődőkért és azokért, akiknek fájdalmat okoztak vétkükkel. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk az örvendezőkért, az életükben, hivatásukban sikeresekért: nyisd meg szívükben a minden tiszta örömöt megszentelő hála forrását! Könyörgünk az erősekért, hogy mindig emlékezzenek rá: erejüket neked köszönhetik. Könyörgünk azokért, akiknek hatalmuk van mások fölött: őrizd meg őket a felelőtlen döntésektől, a részrehajlástól, az igazságtalan személyválogatástól, a hatalommal való visszaélés minden kísértésétől. Könyörülj rajtuk atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk egyházadért, amely a szeretetben gyakorta erőtlen volt, és a véget érő esztendőben is sokaknak maradt adósa az evangéliummal. Add, hogy ezért ne mások felelősségét kutassuk, hanem láttasd meg velünk azokat az alkalmakat és lehetőségeket, amelyeket mi magunk mulasztottunk el! Indíts bennünket igaz bűnbánatra, de mutasd meg nekünk bűnbocsátó irgalmad gazdagságát is! Könyörülj rajtunk atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk a világért, hazánkért, városunkért/községünkért. Köszönjük, hogy mindeddig irgalmad hordozta az emberiséget, és ha bűnei miatt nem is hagytad egészen büntetés nélkül, kegyelmed mindig határt szabott haragodnak. Kérünk, adj még kegyelmi időt, hogy teljesüljön akaratod, és minden ember hozzád térjen, megismerje az igazságot, és üdvözüljön. Könyörülj mindnyájunkon atyai szereteteddel! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, amikor nyugtalan szívünk benned keres békességet! Vezess mindnyájunkat a múló időben az örök élet felé, és add meg nekünk az üdvösséget, amelyet országodban készítettél a téged szeretőknek szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 57 “Áldjad, én lelkem a dicsőség örök királyát…”
EÉ 175 “Vándorlásunk esztendei…”
EÉ 355 “Áldó hatalmak oltalmába rejtve…”
GyLK 754 “Szemem a hegyekre vetem…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/090oev

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/weihnachtszeit/altjahrsabend/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php