teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Kiket vár az Evangélikus Hittudományi Egyetem?

EHE > Egyetemi hírek > Kiket vár az Evangélikus Hittudományi Egyetem?
 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) – illetve mindenkori jogelőd intézménye – 1557 óta látja el az evangélikus lelkészképzés szolgálatát. Az elmúlt évtizedben az egyetem az egyház társadalmi feladatvállalása, valamint az egyház közösségei által támasztott igények szerint jelentősen szélesítette az oktatás területét, új képzési utakat dolgozott ki, bővítette és folyamatosan bővíti képzési kínálatát. Várják a jelentkezéseket a 2022 szeptemberében induló képzésekre!

Az egyetemi oktatás fókuszai

Az egyetem fókuszában ma már nemcsak a gyülekezetek, hanem általában a közösségek állnak: képzéseivel azt segíti, hogyan lehet közösségeket létrehozni, fenntartani, fejleszteni, irányítani, hogyan lehet közösségben-közösséget tanítani, ismeretet átadni, spirituálisan fejleszteni, a közösségben az egyének igényeit is észrevenni és mentorálni, illetve hogyan kell a vezető szerepet betöltőknek magukat is fejleszteni, hogy folyamatos erőforrásai maradhassanak a közösségüknek. Az egyetem minden képzésében hangsúlyos a teológiai és a szaknak megfelelő elméleti megalapozás, amely a gyakorlati ismeretek átadásához nélkülözhetetlen bázis.

A képzések fejlesztésekor fontos szempont, hogy megfelelő keretet adjanak a megszerzett tudás gyakorlatba ültetéséhez is, így különösen a fókuszban van az, hogy a hallgatók még a képzés keretében, mentor kísérése és folyamatos szakmai reflexió mellett próbálhassák ki magukat a „terepen”. Legrégibb példája ennek az egyetemen a lelkészképzés úgynevezett „hatodéve”, vagyis a képzés utolsó tanéve, amelyet a hallgatók már nem az egyetem falai között, hanem egy gyülekezet közösségében töltenek mentorlelkészük irányítása mellett. A tanév során mind a mentor, mind a hallgató munkáját az egyetem felelős oktatói is folyamatosan figyelemmel kísérik.

Ma már a tanárképzésnek is – nem csak az EHE-n – elengedhetetlen része az iskolában töltött legalább féléves gyakorlat, amelyen nemcsak a tanult szak oktatására koncentrálnak a hallgatók, hanem a nevelés egyéb aspektusaira is, valamint az iskolai közösség megismerésére.

Szakemberek hálózata

A képzési folyamatban így egyre nagyobb szerep jut a gyakorlatokat kísérő mentoroknak, akár a lelkészi, akár a tanári, akár a diakóniai területre gondolunk. Az egyetem célul tűzte ki, hogy az oktatásba félévről félévre bevont, jól képzett gyakorlati szakemberek hálózatát alakítsa ki, ezzel is biztosítva a képzések minőségének garanciáját.

2021-ben elindult a tanárképzés gyakorlati oktatásában szerepet vállaló pedagógusok mentori képzése, és tervezzük a teológushallgatók gyakorlati kísérését vállaló lelkészek képzését, szupervízióját is. Ez a képzés várja majd a mentorálásban már akár évtizedes tapasztalattal rendelkező, de az oktatásba újonnan bevonni kívánt lelkészeket is. Fontos cél, hogy egyszerre legyenek jelen a magukat már mentori szerepkörben kipróbált és az ebben magukat frissen megpróbáló lelkész kollégák is.

Hasonlóan fontos a hálózat építése a szupervizor – diakóniai mentor szakirányú továbbképzésünk szakmai hátterének biztosítására. A képzés első végzőseit ez év júniusában bocsátja ki az egyetem, és az a reményünk, hogy a jövőben az első évfolyamok végzettjei erősítik majd az egyetemi oktatást, illetve részt vesznek az egyház különböző segítő területein dolgozók szupervizionálásában.

Milyen képzéseket kíbál az EHE?

Lelkészképzés. Hagyományosan az érettségit követően a nappali tagozatos osztatlan mesterképzés keretében lehet lelkésznek tanulni. Az elmúlt években a lelkészképzés „alulról”, a közösségek felől érkező igényekre válaszul új utakat is talált.

A már megszokott képzési forma kiegészítéseként elindult a másoddiplomás lelkészképzés, amely moduláris felépítésével több szinten teszi lehetővé a képzésbe való becsatlakozást. Ez a forma mindenki számára elérhető, aki korábban – akár teljesen más területen – diplomát szerzett, és szeretne lelkészi szolgálatot vállalni, akár főállásúként, akár eddigi szakmája mellett a szórványközösségek lelkészi segítőjeként.

Tanárképzés. Az egyetem képzési rendszerének másik fő pillére a hittanárok képzése. A hittanár-nevelőtanár mesterképzés minden jelenleg hatályos képzési formában indul, vagyis a jelentkezők előképzettségéhez igazodó képzési idővel biztosítjuk a szakképzettség megszerzésének lehetőségét.

Az érettségi után tanári pályára készülőket a nappali tagozatos, kétszakos osztatlan tanárképzésre várják, amely a hittanári szakképzettség mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzési kínálatában szereplő (2022-ben harminchárom) tanári szakképzettséget kínálja. Jelenleg hét különböző tanári szakpáron tanulnak a hallgatók; vannak közöttük a bölcsész- és a természettudományi tanári képzésben részt vevők egyaránt.

Az egyházban nagy az igény a képzett hitoktatókra; mind az iskolai, mind a gyülekezeti hitoktatásban várják az elkötelezetteket. Az egyszakos hittanár-nevelőtanár képzés esti tagozaton indul, és minden érdeklődő előtt nyitott, akinek már van felsőfokú oklevele. A korábban szerzett szakképzettség lehet bármi: akár közgazdász, akár lelkész, akár pedagógus; a képzés tartalma és a képzési idő annak függvényében alakul.

A hittanárképzés egyedisége, hogy még az „egyszakos” képzés elvégzésével is két szakképzettséget lehet szerezni: az oklevél nevelőtanári munkakör betöltésére is jogosít az állami jogszabályok szerint.

Felsőfokú oklevéllel nem rendelkezők a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés elvégzésével szerezhetnek általános iskolai hitoktatásra jogosító végzettséget. Ez a képzés várja azokat is, akik alapszintű teológiai ismereteket szeretnének szerezni, illetve civil segítői a gyülekezetüknek. A képzés során a hallgatók a tanári kompetenciák mellett gyülekezetpedagógiai, közösségépítési és diakóniai ismereteket is kapnak.

„Civil” teológia. A mesterszintű teológusképzés mindenki számára elérhetővé teszi a teológia szakot, akit a lelkészi szolgálatra elhívás nélkül, tudományos igénnyel érdekel a teológia. A gyülekezetek nem lelkészi vezetői vagy az egyházon belül bármely más területen munkát végzők számára értékes a teológiai ismeret, a társadalmi kérdések teológiai megközelítésének, a Szentírás tudományos szintű vizsgálatának a képessége.

A képzés három különböző specializáción indul, így a hallgatók az érdeklődésüknek megfelelően a teológia más-más területeire fókuszálva sajátíthatnak el mélyebb ismereteket. A képzés okleveles teológus végzettséget ad, amely akár a doktori tanulmányok folytatását is lehetővé teszi.

Kántorképzés. A kántor szak várja azokat a zenei alapképzettséggel rendelke-zőket, akik tudásukat, képességeiket a közösségük zenei és liturgikus életének szolgálatába szeretnék állítani. A képzés megfelelő teológiai alapozást is ad, így az oklevél birtokában a teljesnél rövidebb képzési idővel szerezhető hittanári végzettség is.

Szupervizor-diakóniai mentor. A szakirányú továbbképzés célja, hogy a vég-zettek képesek legyenek hivatásukat gyakorló szakemberek számára szupervíziót nyújtani, valamint közösségben mentorálási feladatokat ellátni. A megszerezett készségek bármely munkatársi közösségben hasznosíthatók, segítenek a közösség hatékony működésének fenntartásában, a csoporton belüli egészséges mentális viszonyok kialakításában. A képzés egyszerre szólítja meg a lelkészeket, a szociális vagy az oktatási szférában dolgozókat.

Gyakorlatvezető mentorpedagógus. Ez az egyetem legfiatalabb képzése. Már tanítási tapasztalattal rendelkező pedagógusokat (nemcsak tanárokat, hanem tanítókat, óvodapedagógusokat is) készít fel a mentori munkára, akik így hatékonyan képesek a nevelési-oktatási intézményekben szükséges gyakorlatokat megtervezni, szervezni, vezetni és értékelni, valamint alkalmassá válnak a kezdő pedagógusok szakmai szocializációjának támogatására.
A képzést elvégzők lehetnek tagjai a jövőben a Magyarországi Evangélikus Egyház belső hittanári mentorhálózatának és szakértői hálózatának. A képzés azonban nem kizárólag hittanároknak szól. Kifejezetten várja a természettudomány vagy a bölcsészettudomány területén szakképzettséget szerzett tanár kollégákat is, akik később a kétszakos tanárképzésben is mentorálhatják a hallgatókat.

Doktori képzés. Az egyetem doktori iskolája örömteli létszámbeli növekedést mutat az elmúlt években. A szervezett doktori képzésre az EHE mesterszinten (egyetemi) oklevelet szerzett alumnusai mellett jelentkezhetnek más tudomány-területen mesterszintű (egyetemi) oklevelet szerzettek is, ha a diplomamunkájuk vagy közleményeik témája alapján szaktanári ajánlást kapnak a doktori iskolai jelentkezéshez.

Felvételi információk