teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Károli Gáspár-díjban részesült Reuss András

EHE > Egyetemi hírek > Károli Gáspár-díjban részesült Reuss András

Reuss And­rás pro­fes­sor eme­ri­tus az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem Rend­sze­res Teo­ló­gi­ai Tan­szé­kén vég­zett több év­ti­ze­des ok­ta­tói mun­ká­ja, sok­ré­tű lel­ké­szi szol­gá­la­ta, ki­emel­ke­dő szer­zői, for­dí­tói és szak­lek­to­ri te­vé­keny­sé­ge, va­la­mint a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház kül­föl­di és öku­me­ni­kus kap­cso­la­ta­i­nak épí­té­sé­ben vál­lalt sze­re­pe el­is­me­ré­se­ként ka­pott Ká­ro­li Gás­pár-díjat.

Az evangelikus.hu tudósítása itt, a Reuss András professzor úrral készített interjú itt olvasható.