teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

KARÁCSONY ÜNNEPE

HETI IGE
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

INTROITUS ANTIFONA
Gyermek született nékünk, Fiú adatott nekünk. Az uralom az ő vállán nyugszik, és így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Békesség Fejedelme. (Ézs 9,5)

BEVEZETŐ IGE
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,9)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 2,1-14 Tit 2,11-14(15) Mik 5,1-4a
A sorozat: Jn 1,14-18 Róm 5,18-21 Mik 5,1-4a
B sorozat: Jn 1,1-13 Zsid 1,1-3 Ézs 9,1-6
C sorozat: Mt 1,20b-23 1Tim 3,16 Jer 23,5-6
Zsoltár:     Zsolt 98,1-9
Textus:     Róm 5,18-21

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 151Hadd zengjen énekszó…””       EÉ 156  „Jöjj, Isten népe, áldjuk őt…

A nap témája: A testté lett Ige – Üdvözítő született ma nektek

Liturgikus szín: fehér

„A hozzá tartozó szentestével együtt (amelynek lekcióiban, énekeiben, imádságaiban már a nagy örömhír szólal meg) az egész nap az üdvtényt hirdeti, amelynek üzenete: az Ige testté lett: Üdvözítőnk született! – Ennek a csodának szent öröme, áldása és isteni dicsősége tárul fel Jézus Krisztus születése ünnepének hármas evangéliumából és epistolájából (1. Lk 2,1-14,-Tit 2,11-14; 2. Lk 2,15-20, – Tit 3,4-7; 3. Jn 1,1-14, – Zsid 1,1-12). – természetesen az üdvtény más és más mozzanatának hangsúlyozásával. (Vö. mind a három kollektaimádság!)”[1]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 12. o.

 

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Gyermek született nékünk, Fiú adatott nekünk. Az uralom az ő vállán nyugszik,
és így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Békesség Fejedelme. Ézs9,5

[Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodadolgokat cselekedett!

Kinyújtotta szent karját,
jobbjával szabadulást szerzett.

Az Úr megmutatta váltságát,
feltárta igazságát a népek előtt.

Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé! Zsolt 98,1.2; 100,2

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Gyermek született nékünk, Fiú adatott nekünk. Az uralom az ő vállán nyugszik,
és így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Békesség Fejedelme. Ézs9,5

Vagy:

GyLK 734 szerint.

További zsoltárok a karácsonyi időre a GyLK szerint: 669, 679, 706, 746.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert Megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Királyok Királya, akinek születését elsőként pásztorok vihették hírül, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Uraknak Ura, aki a bűnösök megszabadítására szolgai formát öltöttél, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Örök Ige, aki halandó testben jöttél a világba, hogy a mulandóság átkát elvéve örök életet ajándékozz, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy testté lett Igéd új világosságát árasztod reánk. Add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Urunk! Méltatlanok vagyunk arra a nagy szeretetre, hogy értünk emberré lettél, és szolgai formát öltöttél magadra. tégy minket alkalmassá szolgálatodra, hogy ne csak imádjuk szereteted titkát, hanem bizonyságot is tegyünk róla szóval és cselekedettel. Ámen.

Jézus Krisztus! Magasztalunk téged, hogy emberré lettél értünk, és így testvéreiddé és az örök élet részeseivé tettél minket. részesíts a bűn és a halál feletti győzelmedben is, hogy szentlelked által újjászülessünk, és egész életünket betöltse az öröm és hála a te emberszeretetedért. Ámen.

Az angyalok és a hívek seregével áldunk téged, Istenünk, hogy egyszülött Fiadat Megváltóul adtad a világnak. világosíts meg szentlelkeddel, hogy Jézusban mi is megismerjük megváltó Urunkat, öröm és békesség töltse el szívünket őáltala. Ámen.

Mennyei atyánk, hűséges Istenünk! Köszönjük, hogy egyszülött szent Fiadat értünk, bűnösökért emberré tetted. add, hogy Jézus Krisztus élete a mi életünk, igazsága a mi igazságunk legyen, és így engedelmes és igaz gyermekeid legyünk őáltala. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy az idők teljességében örök Igéd emberi testet öltött, hogy a bűn, halál és kárhozat hatalmából megváltson minket.

Lektor: Betlehemi Gyermek, akinek szülei nem találtak helyet a szálláson: könyörgünk hozzád minden hontalanért és minden hajléktalanért. Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek, aki nyomorúságos istállóban jöttél a világra: könyörgünk hozzád mindazokért, akik emberhez méltatlan körülmények között élnek. Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek, akit a világ idegenként vetett ki: könyörgünk hozzád a családból, a társadalomból és minden emberi közösségből kitaszított, magára hagyott embertársunkért. Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek, akit Heródes halálra kerestetett: könyörgünk hozzád minden halálos fenyegetésnek kitett, üldözést szenvedő embertársunkért. Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek, aki szüleiddel Egyiptomba menekültél: könyörgünk hozzád minden menekültért és minden szülőföldjéről száműzött embertársunkért, aki faji, vallási vagy politikai okból szenved üldözést. Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Mindenható Isten! Add, hogy szent Fiad megtestesülésének titkát ünnepelve mi is újjászülethessünk őáltala, akit mennyei hatalmasságok szolgálnak, és angyalok imádnak kezdettől fogva mindörökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
GyLK 735 “Énekeljetek minden népek…”
GyLK 807 “E nap nékünk dicséretes nap…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/060karacsony1

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1085

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=christfest1&zeit=Christfest

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/weihnachtszeit/christfest-i/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php