teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Diplomaosztó ünnepség az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

EHE > Egyetemi hírek > Diplomaosztó ünnepség az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Szol­gá­lat­ra küld­ve bú­csúz­tat­ta vég­zett hall­ga­tó­it jú­li­us 1-jén az Evan­gé­li­kus Hit­tu­do­má­nyi Egye­tem. Az ün­ne­pi ülé­sen Csep­re­gi Zol­tán rek­tor tar­tott ün­ne­pi be­szé­det, Réz-Nagy Zol­tán egye­te­mi lel­kész hir­det­te Isten igé­jét, to­váb­bá át­ad­ták a dip­lo­má­kat és ju­bi­lán­so­kat kö­szön­töt­tek.

A rektori beszéd itt olvasható.
Az evangelikus.hu tudósítása innen elérhető.