teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

HETI IGE
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4-5)

INTROITUS ANTIFONA
Harmatozzatok, egek, a magasságból, hulljon igazság a fellegekből! (Ézs 45,8)

BEVEZETŐ IGE
Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert őbenne örül a mi szívünk. (Zsolt 33,20.21)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Jn 1,19-28 Fil 4,4-7 Ézs 52,7-10
A sorozat: Jn 3,25-30 Jel 22,1-9 Zsolt 100,1-5
B sorozat: Lk 1,46-55 2Kor 1,20-24 Ézs 46,8-13a
C sorozat: Lk 1,67-79 Fil 2,16-18 Zsolt 24,7-10
Zsoltár:     Zsolt 33,1-11
Textus:     1Móz 21,1-7

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 137Jer, tárjunk ajtót még ma mind…”       EÉ 149  „Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő…

A nap témája: Érkezik a Megváltó – örvendezzetek!

Liturgikus szín: lila

Az 1. vasárnapon felcsendült evangélium még erőteljesebben szólal meg: az Úr jön, az Úr közel – örüljetek! – Az evangélium (Jn 1,19-28) nyilván szól az Úrról: „közöttetek, van!”, az epistola (Fii 4,4-7) pedig szinte visszhangzik az Úr közelségének örömétől. (Ez a keresztyén öröm betölti az egész istentiszteletet, az egész vasárnapot!) – Az Úr közelsége keresztyén örömünk alapja és forrása![1]

Ádvent 4. vasárnapjának üzenete – „Örüljetek az Úrban! Az Úr közel!” – az örvendezés hangját szólaltatja meg. Az evangéliumban az „útkészítő, Keresztelő János szólal meg. Az előző vasárnap bizonytalan Keresztelője után itt a próféta Jánost látjuk. A karácsony öröme vetül előre a 100. zsoltárban, amely az ádventi készülődést az előreszaladás, elébe szaladással fokozza: „menjetek eléje vígassággal” (Zsolt 100,2) A készülődés nem csak a bűnbánat és „takarítás” ideje, hanem az örömmel készülésé is.[2]

Ezt a vasárnapot joggal mondhatjuk – a böjti időben is megtalálható párjával együtt – az öröm vasárnapjának. Az egész liturgiát áthatja a páli felszólítás: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek.” (Fil 4,4)[3]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/

[3] Hafenscher Károly: Liturgika. Luther Kiadó. Budapest, 2010.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Harmatozzatok, egek, a magasságból,
hulljon igazság a fellegekből! Ézs 45,8

Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
kezének alkotását magasztalja a menny.

Nappal a nappalnak adja át e szót,
éjszaka az éjszakának adja tudtul.

Hangjuk betölti az egész földet,
szavuk elhat a világ végéig.

Az Úr rendelkezései tökéletesek,
megörvendeztetik a szívet. Zsolt 19,2-5.9

Kis glória vagy énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

Harmatozzatok, egek, a magasságból,
hulljon igazság a fellegekből! Ézs 45,8

Vagy:

GyLK 774 vagy GyLK 685 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki valóra váltottad az ígéreteket, és közénk jöttél, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki magadhoz hívod a megfáradtakat, és megelégíted a teljes életre vágyókat, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki újra eljössz dicsőségben, hogy új eget és földet teremts, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Hálás szívvel örvendezünk színed elött, hogy egyszülött Fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Istenünk, aki Mária által ember gyermekévé lettél, és bennünk is meg akarsz születni! Segíts minket Jézus Krisztusért, hogy ebből bátorságot merítsünk, és örömmel éljünk tőle nyert szabadságunkban!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Úr Jézus Krisztus! Jöveteledet várja néped. Kérünk, igéddel tisztíts minket, szenteld meg életünket, öltöztess fel az igazság, béke, irgalmasság és szeretet cselekedeteivel, hogy büntetlenül állíthass színed elé, és ígéreted szerint veled éljünk örökké boldogan. Ámen.

Áldunk téged, Istenünk, hogy elküldted az igazi világosságot azoknak, akik a bűn sötétségében és a halál árnyékában élnek. Kérünk, szentelj meg minket, hogy az igazságot cselekedjük, és nevelj szereteteddel, hogy a békesség útján járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, láttasd meg velünk Jézus Krisztus szeretetének mindent meghaladó nagyságát. Tedd kicsivé mindazt, ami Jézust szemünk elől eltakarhatja: a kétséget, a közönyt, a gondot és a félelmet, hogy örömmel teljék meg szívünk, és magunk is örömszerzők legyünk az emberek között. Ámen.

Hálát adunk, Istenünk, hogy egyszülött Fiadban igazi örömmel ajándékoztad meg a világot. Kérünk, ébressz hitet szívünkben, hogy amiképpen Keresztelő János boldog volt, amikor felismerte őt, és a tanítványok örültek, amikor megtalálták az Üdvözítőt, úgy mi is boldog örömmel hallgassuk igéjét, az örök élet beszédét. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Urunk, Istenünk! Hallgass meg minket, amikor mindenek iránti jóságodban bízva terjesztjük eléd kéréseinket!

Lektor: Kérünk, Urunk, áldd meg ünnepi készülődésünket, hogy a karácsony öröme betölthesse szívünket, és ne botránkozzunk meg, amikor azt halljuk, hogy minden emberi várakozásnak ellentmondó körülmények között, szolgai formában jöttél el a földre, hogy minket Isten gyermekeinek méltóságára emelj! Jézus nevében kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk egyházadért, minden gyülekezetért és a szolgálattevőkért, hogy igéd tisztán és igazán hangozzék közöttünk! Könyörgünk az ige hallgatóiért is. Tedd fülünket hallóvá, és add, hogy életünkben az ige magvetése bőséges termést hozzon! Jézus nevében kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk azokért, akik betegséggel, testi-lelki nyomorúsággal küzdenek, és azokért, akiknek szíve keserűséggel telt meg. Légy vigasztalójuk és mentsváruk! Erősítsd hitüket, hogy türelemmel viseljék keresztjüket! Jézus nevében kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk azokért is, akiknek ünneplésére idén a gyász vet árnyékot. Láttasd meg velük az örök élet világosságát, és tápláld szívükben a reményt, hogy amikor dicsőséged megjelenik, fényében viszontláthatják eltávozott szeretteiket! Jézus nevében kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Kegyelmes Istenünk! Add, hogy a földi életben vágyakozással tekintsünk országodra, hogy amikor szent Fiad újra eljön, kegyelmedből vele együtt részesedjünk abban, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:

EÉ 145 “Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja…”

EÉ 147 “Kitárom, előtted szívem…”

GyLK 655 “Népek Megváltó Istene…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/040advent4

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1082

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=4advent&zeit=Advent

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/adventszeit/vierter-sonntag-im-advent/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php