teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

HETI IGE
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

INTROITUS ANTIFONA
Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. (Ézs 30,27-30)

BEVEZETŐ IGE
Az Emberfia eljön az ő Atyjának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint (Mt 16,27)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 21,25-36 Róm 15,4-13 Ézs 63,15-64,3
A sorozat: Lk 13,6-9 Jak 5,7-11 Mal 3,1-7
B sorozat: Lk 17,20-30 Zsid 10,35-39 Mal 3,13-18
C sorozat: Lk 1,13-17 Júd 17-25 Ézs 2,12.17-20
Zsoltár:     Zsolt 119,88-96
Textus:     Mal,1-7a

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 142 / GyLK 804 „Áldott az egek Ura…”       EÉ 133  „Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel…”

A nap témája: Készítsétek az Úr útját: térjetek meg!

Liturgikus szín: lila

A prófécia és az apokalipszis feszültségében élő, hitben járó egyház tekintetét a hatalomban és dicsőségben eljövő Úrra irányítja, akire biztos reménységben, állandó vigyázásban, a jegyes vágyódásával vár – evangélium: (Lk 21,25-36), epistola: (Rom 15,4-13), s ebben a készültségi állapotában egyedül az Isten igaz igéjére hagyatkozik, mert ez örökre megmarad; ez a vigasztalása, ez az erőssége. (Vö. 25. zsolt. és a kollektaimádság!)[1]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére,
és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére.Ézs 30,27-30

Urunk, néped pásztora, hallgass meg,
jöjj el, és üdvözítsd népedet!

Jelenj meg ragyogva,
segíts, megváltó Istenünk!

Ments meg minket nevedért,
és bocsásd meg vétkeinket!

Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk! Zsolt 80,2.3; 79,9; 80,20

Kis glória vagy énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére,
és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Ézs 30,27-30

Vagy:

GyLK 709 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki néped Megváltójaként jössz el újra Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel véget vetsz néped szorongattatásának Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki eljöveteleddel felragyogtatod az örök élet világosságát Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 2; GyLK 619)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Könyörülő Istenünk! Ébreszd fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött Fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked őáltala, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkönörökké.

Vagy:

Lelkész: Urunk, Jézus, megszenvedjük ezt a világot. Igazság és békesség után vágyódunk. Mikor jössz el, hogy megújítsd teremtett világodat? Könyörgünk hozzád, hogy a kétség és aggodalom kiáltását legyőzhesse szívünk hálaéneke. Tebenned reménykedünk most és mindörökké.

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Hálát adunk, üdvözítő Krisztusunk, hogy emlékeztetsz dicsőséges visszatérésedre. Ints meg minket követeid szava által, hogy készüljünk ítéletedre, és bízzunk kegyelmedben, hogy elhagyjuk a bűn útját, és tisztaságban éljünk mindeneket megújító erőd által. Ámen.

Urunk, örök Királyunk! Köszönjük, hogy szolgálatodba hívsz minket. Tisztíts, taníts, gondozz minket igéddel, és add erődet is, hogy kegyelmes szeretetedet dicsőítve készüljünk eléd, aki ígéreted szerint visszajössz dicsőséggel, ítélni élőket, holtakat. ámen.

Istenünk, atyánk! áldunk azért az irgalmadért, hogy minket nem kárhozatra rendeltél, hanem a világosság és a nappal gyermekeivé tettél. tarts meg minket ebben a hitben, hogy ítéleted ne találjon készületlenül, hanem éberek és józanok legyünk, és szeretetben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Úr Jézus! emlékeztess ítéletedre. értesd meg velünk, hogy életünkkel tartozunk neked. láttasd be velünk, hogy türelmed és szereteted tart minket. Minden napot azért adsz, hogy legyen időnk felkészülni jöveteledre. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mennyei Atyánk, magasztaljuk örök kegyelmedet, hogy az idők teljességében elküldted a világ megváltására egyszülött Fiadat, akinek ígéretében bízva könyörgünk most hozzád.

Lektor: Urunk, az adventi időben is munkálkodj közöttünk Szentlelkeddel, hogy igéd gyümölcsöt teremjen életünkben, és felkészülten várjuk a számadás napját, Üdvözítőnk második eljövetelét! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, könyörgünk kishitű testvéreinkért, akik nem merik kezedre bízni életüket, és szüntelenül aggodalmaskodnak önmaguk, szeretteik és az egész világ jövője miatt. Mutasd meg nekik is szereteted hatalmát, és oszlasd el minden félelmüket, hogy teljes szívvel rád hagyatkozzanak, és megismerjék a beléd vetett bizalom békességét! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, oltalmadba ajánljuk gyülekezetünket, egyházunkat és minden keresztény testvérünket szerte a világon. Teremts egyetértést és egységet megváltott gyermekeid között, hogy amikor szent Fiad születését ünnepeljük, az egész világ felismerje benne Üdvözítőjét! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, tekints irgalommal minden emberi közösségre: védelmezd a családokat, fűzd szorosra a szeretet kötelékét a házastársak között, engeszteld ki egymással a különböző nemzedékeket! Óvd meg gyermekeinket és az ifjúságot minden veszedelemtől, és adj kegyelmi időt a világnak, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és add meg mindazt, ami dicsőségedet és a mi üdvösségünket szolgálja, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
GyLK 725 “Hallgass meg, Izrael Pásztora…”
GyLK 802 “Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/020advent2

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/adventszeit/zweiter-sonntag-im-advent/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php