teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

HETI IGE
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)

INTROITUS ANTIFONA
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4.5)

BEVEZETŐ IGE
Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. (2Kor 1,20)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 11,2-10 1Kor 4,1-5 Ézs 40,1-8(9-11)
A sorozat: Jn 5,31-38 2Tim 1,8-14 5Móz 5,6a.7-10
B sorozat: Lk 3,15-18 Kol 2,1-7 Ézs 51,1-6
C sorozat: Jn 10,30-42 Jel 3,7-8(9)10-13 Ézs 12,1-3
Zsoltár:     Zsolt 85,2-8
Textus:     5Móz 5,5b-10

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 140 „Várj ember szíve készen…”       EÉ 136  „Istennek szent Fia…”

A nap témája: Keresztelő János: Krisztus hírnöke

Liturgikus szín: lila

Ez a vasárnap is azt hirdeti: az Úr jön, de különös hangsúllyal mutat rá maga az Úr a jövetelét szolgáló útegyengetőnek – evangélium: Mt 11,2-10, illetve az Isten titkai sáfárainak: az Úr szolgádnak felelősségére és sorsára – epistola: 1Kor 4,1-5, amelyből éppen az Úr értékelése alapján méltán árad szét az onnan felülről nyert szolgálatnak méltósága és öntudata (Vö. Ézs 30,30 és Zsolt 80,2, valamint a kollektaimádság is!).[1]

Ádvent harmadik vasárnapjának igéiben (Mt 11,2-10; 1Kor 4,1-5) különös hangsúlyt kap a hit, a hűség és az állhatatosság. Keresztelő János kérdésében – „Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várunk?” – csüggedésünk és hitünk gyengesége fogalmazódik meg. Jézus erre azt a választ küldi: ne magadra nézz, hanem vedd észre, ami történt veled és másokkal és erősödik a hited! A harmadik vasárnap központi kérdése – amit mindenkinek fel kell tenni legalább egyszer egy évben: Kit vársz az ünnepben, mit vársz az ünneptől, mit vársz a jövőben, mire alapozod az életed?[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! Fil 4,4.5

Egek, harmatozzatok a magasból,
hulljon igazság a fellegekből!

Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot,
sarjadjon igazság is vele!

Ébredjetek és ujjongjatok, akik a porban laktok,
ujjongjatok a mindenség Ura és Királya előtt!

Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön:
igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ézs 45,8; 26,19; Zsolt 96,13

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! Fil 4,4.5

Vagy:

GyLK 727 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szánj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki néped Üdvözítőjeként jössz el újra, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel megörvendezteted népedet Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki eljöveteleddel véget vetsz a halál uralmának Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Könyörülő Istenünk! Látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Urunk, Jézus Krisztus, nem hiába várunk rád. Eljössz, és önmagaddal ajándékozol meg bennünket. Kérünk, készíts fel minket, hogy befogadjunk téged, és ebben az adventi időben, kegyelmednek új esztendejében tetszésedre éljünk! Erre segíts minket most és mindenkor!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Úr Isten, mennyei atyánk! Hálát adunk igédért, amely minket országodba hív, és követeidért, akik akaratod titkát hirdetik nekünk. világosíts meg Szentlelkeddel, hogy követeid szavából megértsük a te hívásodat. rázz fel minket az eljövendő ítélet hírével, hogy hozzád térjünk, és képmutatás nélkül szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Mennyei atyánk! áldunk, hogy szentlelked által bizonyságot teszel Fiadról, Jézus Krisztusról. erősíts meg a tiszta hitben, hogy senki meg ne tévesszen minket, és állhatatosan járjunk igéd világosságában, az Úr Jézus Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő. Ámen.

Lásd meg, Urunk, hogy téves tanítások és hamis reménységek mennyire bontják és gyengítik egyházad közösségét. nyisd meg előttünk az evangélium helyes értelmét, és téríts minket a hit egységére, hogy közösségünk megbonthatatlan és örömünk teljes legyen tebenned. Ámen.

Kegyelmes Istenünk! Köszönjük, hogy szüntelenül hangzik egyházadban a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk ennek meghallgatására. Kérünk, ajándékozz meg azzal a bizonyossággal, hogy bűnbocsánatot, életet és üdvösséget készítettél nekünk az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható Istenünk, áldunk, hogy szent Fiadban közénk jöttél: hisszük, hogy most is velünk vagy, és meghallgatsz bennünket, amikor az ő nevében könyörgünk hozzád.

Lektor: Urunk, ne aggodalmaskodó és kételkedő szívünkre tekints, hanem emlékezzél meg irgalmadról, és ragyogtasd ránk újra evangéliumod világosságát, hogy általa megerősödjünk a hitben, és jó reménységgel, állhatatosan készüljünk Szent Fiad eljövetelére! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, tedd egyházadat hűséges és igaz tanúddá az egész világon! Szabadítsd meg népedet a tudatlanság, a hamis tanítások és a lelki sötétség veszedelmétől! Szentlelked által tarts meg minket igéd igazságában, és add, hogy életünk a szolgálat és a szeretet jó gyümölcseit teremje! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, könyörgünk azért a békességért, amelyet egyedül Megváltónk adhat. Könyörgünk a benned hívők egységéért; önmagunk és minden embertársunk üdvösségéért. Siess segítségünkre, és tarts meg minket a hitben, hogy soha el ne szakadjunk tőled, hanem tieid maradjunk, míg el nem jön országod, ahol hitünk látássá válik! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, irgalmadba ajánljuk beteg, megfáradt, megszomorodott testvéreinket. Erõsítsd, bátorítsd és vigasztald őket, és adj nekik élő reménységet! Az örvendezőknek pedig szenteld meg örömét, hogy ne mulasszanak el hálát adni minden ajándékodért és minden áldásért, amelyben nem érdemük szerint, hanem kegyelmed gazdagságából részesítetted őket. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, vedd oltalmadba mindenütt a világon a háborúk veszedelmében gyötrődő embertársainkat! Szabj határt a bűn okozta szenvedésnek, és vess gátat a gonosz szándékoknak! Segítsd diadalra az igazságot és a jóakaratot! Így teremts békességet mindenütt! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, oltalmazd hazánkat minden bajtól! Tartsd távol az elemi csapásokat, a járványokat és minden nyomorúságot! Áldd meg azok munkáját, akik a kormányzás felelősségét viselik, hogy békés, csendes életet élhessünk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és vezess földi életünk minden napján az üdvösség felé, míg el nem jön örökkévaló országod, ahol színről színre láthatunk, és angyalaiddal együtt dicsőíthetünk téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:

EÉ 75 “Úr Jézus, hozzád kiáltok…”

EÉ 132 “Elküldötte az Úr…”

EÉ 147 “Kitárom előtted szívem…”

EÉ 359 “Csillagoknak alkotója…”

EÉ 363 “Jer, dicsérjük az Istennek Fiát…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/030advent3

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/adventszeit/dritter-sonntag-im-advent/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php