teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Advent első vasárnapja

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

HETI IGE

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)

INTROITUS ANTIFONA

Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg! (Zsolt 25,1.2)

BEVEZETŐ IGE

Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják – így szól az Úr. (Ézs 40,3.5)

 

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK  

EÉ 131 „Jöjj népek Megváltója…”       EÉ 141 / GyLK 805 „Mint fogadjalak téged…”

A nap témája: Készítsétek az Úr útját: térjetek meg!

Liturgikus szín: lila

Az egész évnek és ádventnek első napja ez a vasárnap. Üzenete: az Úr jön – méltóan fogadd! Az ősi evangéliumban (Mt 21,1-9) és epistolában (Róm 13,11-14) együtt van a mennyei Király jövetelének az öröme és a méltó fogadás komoly intelme. (Vö. a 24. zsolt., valamint Ézs 45,8!) Ezért könyörög az egyház az Úrhoz: „támaszd fel hatalmadat és jöjj…”![1]

Az első vasárnap evangéliuma (Mt 21,1-9) az egyházi év és a karácsonyi ünnepkör első napján teljes egyértelműséggel hirdeti: a szelíd, alázatos, de Mennyei Király jött e világra alázatosságban, őt fogadhatja mindenki személyesen, aki szívében helyet készít és ő az, aki az idők végén is eljön hatalomban és dicsőségben. A mindenható, de hozzánk szelídségben és alázatosságban érkező király képét az evangéliumokban leginkább a virágvasárnapi történet hirdeti, nem véletlen, hogy az egyházi év és a karácsonyi ünnepkör kezdetének ősi evangéliuma ez a történet.

A királyi vendég fogadására azonban el kell készülni. – Közeleg a világosság, múlik az éjszaka, térjetek meg, készüljetek fel! – hirdeti az epistola (Róm 13,11-14) Az ádventi idő egyben tehát készülés, „lelki takarítás”, önvizsgálat, bűnbánattartás. Mindez a lehető legteljesebben hiányzik mai világunkból, ahol az év végi hajrá, a bevásárlási láz, a csillogás, a felfokozottsága és a karácsonyi programok tömkelege szinte lehetetlenné teszik a visszavonult elcsendesedést. Annál fontosabb a gyülekezeti istentisztelet mellett a belső szoba csendessége, hogy a kiüresedés ellen lelki feltöltekezéssel védekezzünk. Ezért kezdődik az ádvent és az egyházi év első istentisztelete a liturgia szerint a 25. zsoltár szavaival: „Szívemet hozzád emelem” (Zsolt 25,1)[2]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! Zsolt 25,1.2

Senki ne valljon szégyent,
aki benned reménykedik!

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!

Vezess hűségesen, és taníts engem,
mert te vagy szabadító Istenem.

Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak. Zsolt 25,3–6

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! Zsolt 25,1.2

Vagy:

GyLK 686 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy evangéliumot hirdess a szegényeknek, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy szabadulást hirdess a bűn foglyainak, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy elhozd az üdvösség kedves esztendejét, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Jöjj, Urunk Jézus, és végy minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Vagy:

Urunk, Jézus Krisztus, nem hiába várunk rád. Eljössz, és önmagaddal ajándékozol meg bennünket. Kérünk, készíts fel minket, hogy befogadjunk téged, és ebben az adventi időben, kegyelmednek új esztendejében tetszésedre éljünk! Erre segíts minket most és mindenkor!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Hálát adunk neked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, az egyetlen maradandót a mulandó világban. teremts minket újjá szentlelkeddel, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk igédnek, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elküldted a bűnösök Megváltóját, mert örvendezel a bűnösök megtérésén. Kérünk, világosítsd meg szívünket igéddel, hogy meglássuk bűneinket, és magasztaljuk irgalmadat, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Urunk, Istenünk! légy áldott, hogy kegyelmed ismét megújult rajtunk, mert örök a te szereteted, és mi tebenned élünk, mozgunk, és vagyunk. Indíts minket igaz megtérésre: hadd egyengessük az utat szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus előtt, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ámen.
Urunk! Hálát adunk az egyházi esztendő küszöbén, hogy újra szól hozzánk bűneinket kárhoztató törvényed és bűnbocsánatot felajánló evangéliumod. Áldott légy ezért az új kezdetért! Add, hogy egészen a tiéd legyünk, és megújuljunk. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Istenünk, köszönjük, hogy te mindig úton vagy felénk. Add, hogy most is érezzük jelenlétedet, amikor könyörgésünkkel hozzád fordulunk!

Lektor: Urunk, add, hogy hálaadással fogadjuk ajándékaidat, amelyekkel hitünket erősíted, és reménységünket táplálod! Teremts szívünkben vágyakozást legdrágább ajándékod, Jézus Krisztus után! Add, hogy neki tetsző módon készüljünk születésének közelgő ünnepére, hogy amikor újra eljön dicsőségedben, kegyelmet találjunk előte, és üdvösségre jussunk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, irgalmadba ajánljuk egyházunkat, gyülekezetünket. Őrizd meg közösségeinket az új egyházi esztendőben is minden bajtól és veszedelemtől! Áldd meg az ige hirdetését, hogy meg ne inogjunk hitünkben, és el ne veszítsük reménységünket, hanem csüggedés nélkül készüljünk Üdvözítőnk eljövetelére! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, áldásodat kérjük hazánkra, nemzetünkre, városunkra és minden városra, településre. Áldd meg azokat, akik a kormányzás felelősségét viselik, hogy egyetértésben és békességben éljünk! Add, hogy a munkában állók becsülettel teljesítsék minden feladatukat, a gondoskodásra szorulók pedig együttérző és segítő testvérre találjanak azokban, akikre ellátásukat bíztad! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, szent Fiad eljövetelének ígérete arra indít minket, hogy az egész világról megemlékezzünk előtted. Áldd meg a népeket és vezetőiket, hogy békességben éljünk! Adj még kegyelmi időt a világnak, és segítsd meg követeidet, hogy evangéliumod a föld minden lakójához eljusson, és senkit ne érjen készületlenül a számadás napja! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és Lelked minden áldásával, hogy amikor utunk véget ér a mulandó világban, befogadhass örök országodba, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 321 “Szívemet hozzád emelem…” https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek321.htm
EÉ 258 “Új világosság jelenék…” https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek258.htm
GyLk 308 “Jöjj, áldott nagy Királyunk…” https://gylk.lutheran.hu/gylk803.html

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/010advent1

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/adventszeit/erster-sonntag-im-advent/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php