teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
(Ad te levavi)

HETI IGE
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)

INTROITUS ANTIFONA
Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg! (Zsolt 25,1.2)

BEVEZETŐ IGE
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják – így szól az Úr. (Ézs 40,3.5)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 21,1-9 Róm 13,11-14 Jer 23,5-8
A sorozat: Mk 1,1-5 1Pt 1,22-25 Ézs 55,6-11
B sorozat: Lk 4,13-21 ApCsel 17,22-32 Hós 14,2-3.5-10a
C sorozat: Lk 3,1-6 Jel 2,1-5(6-7) Ézs 63,15-17
Zsoltár:     Zsolt 25,4-7
Textus:     Róm 13,11-14

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 131 „Jöjj népek Megváltója…”       EÉ 141 / GyLK 805 „Mint fogadjalak téged…”

A nap témája: Készítsétek az Úr útját: térjetek meg!

Liturgikus szín: lila

Az egész évnek és ádventnek első napja ez a vasárnap. Üzenete: az Úr jön – méltóan fogadd! Az ősi evangéliumban (Mt 21,1-9) és epistolában (Róm 13,11-14) együtt van a mennyei Király jövetelének az öröme és a méltó fogadás komoly intelme. (Vö. a Zsolt 24, valamint Ézs 45,8!) Ezért könyörög az egyház az Úrhoz: „támaszd fel hatalmadat és jöjj…”![1]

Az első vasárnap evangéliuma (Mt 21,1-9) az egyházi év és a karácsonyi ünnepkör első napján teljes egyértelműséggel hirdeti: a szelíd, alázatos, de Mennyei Király jött e világra alázatosságban, őt fogadhatja mindenki személyesen, aki szívében helyet készít és ő az, aki az idők végén is eljön hatalomban és dicsőségben. A mindenható, de hozzánk szelídségben és alázatosságban érkező király képét az evangéliumokban leginkább a virágvasárnapi történet hirdeti, nem véletlen, hogy az egyházi év és a karácsonyi ünnepkör kezdetének ősi evangéliuma ez a történet. A királyi vendég fogadására azonban el kell készülni. – Közeleg a világosság, múlik az éjszaka, térjetek meg, készüljetek fel! – hirdeti az epistola (Róm 13,11-14) Az ádventi idő egyben tehát készülés, „lelki takarítás”, önvizsgálat, bűnbánattartás. Mindez a lehető legteljesebben hiányzik mai világunkból, ahol az év végi hajrá, a bevásárlási láz, a csillogás, a felfokozottsága és a karácsonyi programok tömkelege szinte lehetetlenné teszik a visszavonult elcsendesedést. Annál fontosabb a gyülekezeti istentisztelet mellett a belső szoba csendessége, hogy a kiüresedés ellen lelki feltöltekezéssel védekezzünk. Ezért kezdődik az ádvent és az egyházi év első istentisztelete a liturgia szerint a 25. zsoltár szavaival: „Szívemet hozzád emelem” (Zsolt 25,1)[2]

Advent első vasárnapjának evangéliuma Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szól. Első látásra ennek a történetnek semmi köze az adventhez és főleg semmi köze a karácsonyhoz. Ám ha egy kicsit mélyebben belegondolunk, különösen napjainkban feltűnő, hogy mi magunk is ugyanúgy fogadjuk Urunkat, mint akkoriban a jeruzsálemi emberek – mint Dávid fiát, a Messiást –, hogy aztán nem sokkal később megvetéssel tekintsünk rá, és keresztre feszítsük őt. Ma valószínűleg a fogyasztói magatartásunk az, ami Urunkat a keresztre viszi. Az egyházi év kezdeteként az 1. advent liturgikus jelentőséget kap, ami mindenekelőtt a kollektaimádságokban tűnik fel leginkább. A Gloria – a böjti idő ellenére is – énekelhető ezen a vasárnapon. Advent 1. vasárnapjának eredeti neve Ad te levavi, amely az ősi latin introitusból (Zsolt 25,1) származik.[3]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008.

[2] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend-i-advent-karacsony/

[3] https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=1advent&zeit=Advent

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! Zsolt 25,1.2

Senki ne valljon szégyent,
aki benned reménykedik!

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!

Vezess hűségesen, és taníts engem,
mert te vagy szabadító Istenem.

Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak. Zsolt 25,3–6

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! Zsolt 25,1.2

Vagy:

Éneklő Egyház 501 szerint

Protestáns Graduál 43. sz. szerint

GyLK 686 szerint

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy evangéliumot hirdess a szegényeknek, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy szabadulást hirdess a bűn foglyainak, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy elhozd az üdvösség kedves esztendejét, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Jöjj, Urunk Jézus, és végy minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözüljünk a te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Vagy:

Urunk, Jézus Krisztus, nem hiába várunk rád. Eljössz, és önmagaddal ajándékozol meg bennünket. Kérünk, készíts fel minket, hogy befogadjunk téged, és ebben az adventi időben, kegyelmednek új esztendejében tetszésedre éljünk! Erre segíts minket most és mindenkor!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK ÉS MÁS IMÁDSÁGOK

Hálát adunk neked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, az egyetlen maradandót a mulandó világban. teremts minket újjá szentlelkeddel, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk igédnek, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elküldted a bűnösök Megváltóját, mert örvendezel a bűnösök megtérésén. Kérünk, világosítsd meg szívünket igéddel, hogy meglássuk bűneinket, és magasztaljuk irgalmadat, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, Istenünk! légy áldott, hogy kegyelmed ismét megújult rajtunk, mert örök a te szereteted, és mi tebenned élünk, mozgunk, és vagyunk. Indíts minket igaz megtérésre: hadd egyengessük az utat szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus előtt, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ámen.

Urunk! Hálát adunk az egyházi esztendő küszöbén, hogy újra szól hozzánk bűneinket kárhoztató törvényed és bűnbocsánatot felajánló evangéliumod. Áldott légy ezért az új kezdetért! Add, hogy egészen a tiéd legyünk, és megújuljunk. Ámen.

Örökkévaló Isten, add nekünk a kegyelmet, hogy eltávoztassuk a sötétség cselekedeteit, és felöltözzük a világosság fegyvereit itt e jelenvaló világban, ahová a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus eljött nagy alázatossággal, hogy meglátogasson bennünket. Add, hogy majd ama napon, amikor felséges dicsőségedben jön el újra, ítélni élőket és holtakat, örök életre támadhassunk fel Általa, aki Veled és a Szentlélekkel egy Isten, és uralkodik örökkön örökké. (Pásztor János)

Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsara, segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a csalárdság áltozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és biztalom. Amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk, és alul maradunk. Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat, jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek. Jöjj el, isteni dicsőség fénye! Jöjj el, isteni erő és bölcsesség: tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél föl. Ámen. (Szent Bernát)

Hatalmas Isten, láthatatlan Király! Úgy vagyunk itt, mint a te egyházad, mint a te gyermekeid. Illúziók nélkül, de nem elvárások nélkül. Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk: Jöjj elénk segítséggel és tanáccsal! Árassz el minket szelídségeddel, kegyelmeddel! Térj be ebbe a templomba és a szívünkbe a te ragyogásoddal, Jézus Krisztus drága igéjével! Szentlelked vezessen és kísérjen minket, hogy dicsőséget hozhassunk nevednek! Ámen. (Angela Fuhrmann)

Béke Királya, Jézus Krisztus, az egész világ vár a fegyverek elhallgattatására, a hazugságok felszámolására, a klímaválságból kivezető utakra, a megvetettek iránti jóságra, az igazságosságra, a jómódúak nagylelkűségére, a sebek gyógyítására, a vigaszra, a szeretetre, a békére. Az egész világ vár. Jöjj el, egész világ Megváltója, hogy a betegek megkönnyebbülten fellélegezhessenek, és a gyászolók vigasztalódhassanak. Hogy a hatalmasok bölccsé és a szegények jóllakottá váljanak. Hogy eljöjjön a béke, hogy gyermekeink bizalommal tekinthessenek az életre. A könnyeket reménységgé teheted, üdvösséget és életet hozhatsz. Szívek királya, Jézus Krisztus, rád várunk, benned reménykedünk és benned bízunk. (Angela Fuhrmann)

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Istenünk, köszönjük, hogy te mindig úton vagy felénk. Add, hogy most is érezzük jelenlétedet, amikor könyörgésünkkel hozzád fordulunk!

Lektor: Urunk, add, hogy hálaadással fogadjuk ajándékaidat, amelyekkel hitünket erősíted, és reménységünket táplálod! Teremts szívünkben vágyakozást legdrágább ajándékod, Jézus Krisztus után! Add, hogy neki tetsző módon készüljünk születésének közelgő ünnepére, hogy amikor újra eljön dicsőségedben, kegyelmet találjunk előte, és üdvösségre jussunk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, irgalmadba ajánljuk egyházunkat, gyülekezetünket. Őrizd meg közösségeinket az új egyházi esztendőben is minden bajtól és veszedelemtől! Áldd meg az ige hirdetését, hogy meg ne inogjunk hitünkben, és el ne veszítsük reménységünket, hanem csüggedés nélkül készüljünk Üdvözítőnk eljövetelére! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, áldásodat kérjük hazánkra, nemzetünkre, városunkra és minden városra, településre. Áldd meg azokat, akik a kormányzás felelősségét viselik, hogy egyetértésben és békességben éljünk! Add, hogy a munkában állók becsülettel teljesítsék minden feladatukat, a gondoskodásra szorulók pedig együttérző és segítő testvérre találjanak azokban, akikre ellátásukat bíztad! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Urunk, szent Fiad eljövetelének ígérete arra indít minket, hogy az egész világról megemlékezzünk előtted. Áldd meg a népeket és vezetőiket, hogy békességben éljünk! Adj még kegyelmi időt a világnak, és segítsd meg követeidet, hogy evangéliumod a föld minden lakójához eljusson, és senkit ne érjen készületlenül a számadás napja! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és Lelked minden áldásával, hogy amikor utunk véget ér a mulandó világban, befogadhass örök országodba, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.

Vagy:

Lelkész: Urunk Jézus Krisztus, te életünk Királyaként, Megváltónkként és Segítőnkként akarsz közénk jönni. Kérünk téged:
Jöjj el a te igazságoddal. Légy azokkal, akik nem tudják, hogyan éljenek holnap. Légy mindazokkal, akiknek a munkáját nem fizetik meg tisztességesen, akiknek az otthonát kifosztják, akiknek a gyermekei kilátástalanok. Légy azokkal is, akik szembeszállnak a mértéktelen kizsákmányolással. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük, hogy mi magunk hogyan járulunk hozzá életmódunkkal ehhez az igazságtalansághoz, és segíts, hogy jobb utakat találjunk.
Jöjj el szelídségeddel. Védd meg a nőket, akiket nap mint nap elnyomnak és bántalmaznak. Védd meg a gyermekeket, akiket megvertek és bántalmaznak. Segítsd a férfiakat, akik kiutat keresnek az erőszakból. Ébreszd fel minden emberben készséget az együttérzésre és az irgalomra. Tedd egyházadat mindenki számára biztonságos hellyé.
Jöjj el a te békéddel. Változtasd meg az erőszakot elkövetők és a háborúskodók szívét. Állj ellen mindazoknak, akik tönkreteszik az ártatlanok és védtelenek életét. Különösen is könyörgünk hozzád az Izraelben és a Gázai övezetben, Ukrajnában, Örményországban, Szudánban élő emberekért. Mutasd meg nekünk a béke útjait, különösen ott, ahol mi magunk nem látunk kiutat.
Jöjj el szereteteddel. Győzz le minden ridegséget és keménységet a szívünkben. Töltsd el otthonainkat, családjainkat és közösségeinket szereteted melegével és jóságoddal. Segíts, hogy nyitottak legyünk egymás felé, és hogy kiálljunk egymás mellett. Kérünk téged azokért az emberekért, akikkel megosztjuk az életünket; azokért, akiket hiányoznak; azokért, akiket szeretünk; mindazokért, akiket szíved közelébe szeretnénk helyezni.
Jöjj el örömöddel. Engedd, hogy megtapasztaljuk közelségedet, erősítsd meg hitünket, és enegedd, hogy fényed felragyogjon szívünkben. Jöjj el, Életünk Királya, és segíts minket.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 321“Szívemet hozzád emelem…”
EÉ 258“Új világosság jelenék…”
GyLK 803“Jöjj, áldott nagy Királyunk…”

Egyházzenei segédanyag

Kirchenjahr evangelisch

das Kirchenjahr

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder

VELKD – Wochengebet