teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap > Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP

AZ ÜNNEP IGÉJE
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

INTROITUS ANTIFONA
Nagy a te irgalmad, Uram, és minden parancsolatod szilárd! (Zsolt 119,156a.151b)

BEVEZETŐ IGE
Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. (Zsolt 145,9)

A ÜNNEP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Lk 6,36-42 Róm 8,18-23 1Móz 50,15-21
A sorozat: Lk 16,10-12 Gal 5,13-14 Ézs 48,12-19
B sorozat: Mk 7,12 Filem 4-16 1Móz 39,1-5
C sorozat: Mk 10,1-12 Róm 2,14-24 Mal 2,10(11-17)
Zsoltár:     Zsolt 27,1.4-5
Textus:     Ézs 48,12-19

GRADUÁLÉNEKEK

EÉ 474  „Úgy fogadd be a testvért…”  EÉ 67Ékes dolog ismerni…

A nap témája: Isten küzdelemre hív a kísértésekben

Liturgikus szín: zöld

„A régiek az irgalmasság vasárnapjának is nevezték az ősi evangéliumról (Lk 6,36-42), amelyben Krisztus Urunk a mennyei Atya irgalmasságára hivatkozva inti a megváltottak megkegyelmezett bűnösök — gyülekezetét: „legyetek irgalmasak – ne ítéljetek megbocsássatok!A váltság kegyelmében való részesedés a leghatalmasabb figyelmeztetés mindnyájunknak, az egész teremtettségnek a bűnben való szolidaritására, amelyből a Szentlélek gyülekezete, Krisztus népe is sóvárogva vágyódik a szabadulásra, a teljességre jutásra, amint ezt olyan megragadóan hirdeti az epistola (Róm 8,18-23) Ennek a kettősségnek a tudatában fordul a hívő lélek a 13. zsoltár 6. és 2. versének introitus-fohászával az Úrhoz, aki új életet és igazi életközösséget teremt.”[1]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. 46-47. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Nagy a te irgalmad, Uram,
és minden parancsolatod szilárd! Zsolt 119,156a.151b

Uram, esdeklő imám hozzád száll:
igéd tanítson bölcsességre!

Jusson színed elé könyörgésem,
ments meg, amint ígérted!

Szabadításodra vágyódom, Uram,
lelkem törvényedben gyönyörködik.

Nyújtsd ki kezedet segítségemre,
óvd meg életemet, hogy dicsőítselek!Zsolt 119,169.170.174.173a.175

Kis glória vagy énekvers (EÉ 7; GyLK 624)

Nagy a te irgalmad, Uram,
és minden parancsolatod szilárd! Zsolt 119,156a.151b

Vagy:

GyLK 752 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. napról napra meg- újítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki Isten gyermekeinek szabadságára hívtál el minket, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, arra hívtál el, hogy Atyád akaratát betöltve munkálkodjunk a világban, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki arra hívtál el, hogy már itt a földön keressük a mennyeieket, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie vagy énekvers (EÉ 7; GyLK 624)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, akinek gondviselő jósága minden emberre kiterjed! Adj napjainkban békességet, hogy egyházad félelem nélkül, szabadon hirdesse evangéliumodat az egész földön, és hiteles tanúja legyen személyválogatást nem ismerő szeretetednek, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Kegyelmes Istenünk, aki Jézus Krisztusban békességet hirdettél minden embernek, add, hogy irgalmadból élve magunk is irgalmasok legyünk. Köszönjük, hogy jóságod hírvivői és eszközei lehetünk ebben a kegyetlen világban. Áldott légy, mindenható és irgalmas Isten!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Hálát adunk neked, atyánk, hogy irgalmas vagy, és türelemmel hordozod vétkeinket. tégy minket gyermekeiddé, hozzád hasonlóvá, hogy szelídek, türelmesek és irgalmasak legyünk egymáshoz, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, Istenünk! az egész teremtett világgal együtt könyörgünk és fohászkodunk tehozzád: teljesítsd ígéretedet, és teremtsd újjá a világot, hogy minden teremtményed magasztalja jóságodat, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, aki elhívtál minket Isten fiainak szabadságára, hogy ne legyünk szolgái saját kívánságainknak, hanem a szeretet szabadságával szolgáljunk egymásnak: maradj velünk a hétköznapok gondjai között, hogy hűségesek legyünk földi hivatásunkban. Ámen.

Urunk! Üdvösséggel és áldással koronázod mindazokat, akik hűségesen cselekszik akaratodat. Kérünk, munkáld bennünk nemcsak az akarást, hanem a véghezvitelt is. vedd hatalmadba szívünket igéddel, hogy hűségessé és becsületessé tegyen földi hivatásunkban. Ámen

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mennyei Atyánk, aki meghallgatod könyörgésünket, ha szent Fiad nevében kérünk, áraszd ránk Szentlelkedet, hogy ne kételkedjünk, hanem az ő ígéretében bízva könyörögjünk hozzád!

Lektor: Könyörgünk, segíts bennünket, Istenünk, hogy hálával fogadjuk minden ajándékodat! Tarts meg minket szent igédben, bűneink bocsánatának bizonyosságában! Add, hogy életünk neked tetsző gyümölcsöt teremjen! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk mindazokért, akiket egyházunkban és gyülekezetünkben szolgálatra hívtál el. Ne engedd, hogy lelkesedésük elfogyjon! Segítsd őket, hogy szolgálatukban meg ne fáradjanak, hanem tőled kapott erővel és derűvel álljanak helyt tisztségükben! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk, áldd meg hétköznapjainkat! Adj lehetőséget mindenkinek, hogy becsületes munkával szolgálja embertársai javát! A munkanélkülieket óvd meg az elkeseredéstől! Segítsd őket, hogy minél előbb tisztességes kenyérkeresethez jussanak! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk, légy velünk, Urunk, és őrizz meg minket, ha csüggedés kísért, és aggódunk a holnapért! Óvj meg a kétségbeeséstől, és adj erőt, hogy megtegyük mindazt, ami békésségünket és csendes életünket szolgálja! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk a családokért. Tartsd meg a házastársakat az egymás iránti hűségben, és teremts közöttük egyetértést, hogy szeretetben neveljék gyermekeiket! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk városunkért/községünkért, hazánkért és a teremtett világért. Őrizd meg minden veszedelemtől, háborútól, terrortól, természeti katasztrófától! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk a betegekért és a szomorkodókért. Gyógyítsd és vigasztald meg őket! Az örvendezők örömét szenteld meg, hogy kísértésbe ne essenek. Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Istenünk, és készíts fel bennünket országod eljövetelére, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.