teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap > Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnap

 

HETI IGE
„Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8-9)

INTROITUS ANTIFONA
„Nagy az ÚR szeretete irántunk, és hűsége örökké tart.” (Zsolt 117,2)

BEVEZETŐ IGE
„Az Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne. (1Jn 4,16)

A ÜNNEP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 7,15-23 Róm 8,12-17 Ézs 2,1-5
A sorozat: Mt 5,43-48 1Jn 5,1-3 Jer 2,1-9.29-32
B sorozat: Jn 6,67-69 1Jn 4,1-8 Ézs 57,15-19
C sorozat: Lk 6,27-35 1Kor 8,1b-6(7-13) 5Móz32,1-6
Zsoltár: Zsolt 48,10-15
Textus: Jer 2,1-9.29-32

GRADUÁLÉNEKEK

EÉ 442  „Emberek, angyalok…”  EÉ 238Szentlélek, öröm lelke

A nap témája: Isten gyermekei Krisztus szeretetével szeretnek

Liturgikus szín: zöld

Krisztus elhívott gyülekezetét, a megváltottakat nemcsak az óember meg-megújuló kísérlete támadja, hanem a hamis próféták cselvetése is. Ezért óv Krisztus Urunk ennek a vasárnapnak evangéliumában (Mt 7,15-21) a hamis próféták csalárdságaitól, az üres, külsőleges, gyümölcstelen keresztyénségtől és ezért hangsúlyozza az epistola (Róm 8,12- 17), hogy azok az Isten gyermekei, Isten örökösei és Krisztus örököstársai, akiket a Szentlélek vezérel, mert akiket Isten Lelke vezérel, azok a vele való egységben, gyümölcstermő életben szolgálják.[1]

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. 48. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Nagy az Úr szeretete irántunk,
és hűsége örökké tart.Zsolt 117,2

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örökké tart szeretete!

Adjatok hálát az istenek Istenének,
mert örökké tart szeretete!

Nagy csodákat művelt egymaga,
mert örökké tart szeretete!

Ő ad eledelt minden élőlénynek,
mert örökké tart szeretete! Zsolt136,1.2.4.25

Kis glória vagy énekvers (EÉ 7; GyLK 626)

Nagy az Úr szeretete irántunk,
és hűsége örökké tart.Zsolt 117,2

Vagy:

GyLK 759 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Mennyei atyám! nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj rajtam, teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki szeretetből életedet adtad értünk, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki megismertetted velünk a mennyei Atya szeretetét, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki tanítasz, hogy egymást szeressük, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie vagy énekvers (EÉ 7; GyLK 626)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész: Imádkozzunk! Örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved! Távolítsd el tőlünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Mindenható Istenünk, akit a Szentlélek által Atyánknak hívunk! Csodálatos a te mindeneket átfogó, személyválogatást nem ismerő szereteted. Késztess minket arra, hogy szívesen cselekedjük akaratodat, és hozzád hasonlóan mi is szeressük embertársainkat. Atyánk, dicsérjük jóságodat; Jézusunk, áldjuk irgalmadat; Szentlélek, kérjük szereteted tüzét!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Mennyei atyánk! Csodálatos a te mindeneket átfogó, személyválogatást nem ismerő szereteted. Késztess minket arra, hogy szívesen cselekedjük akaratodat, és hozzád hasonlók legyünk a szeretetben. Ámen.

Istenünk, mennyei Atyánk, aki naponként bőséggel árasztod jóságodat és áldásodat azokra is, akik nem ismernek téged: emlékeztess minket erre a te szeretetedre, hogy ne csak szóval nevezzünk téged atyánknak, hanem hasonlók is legyünk hozzád őszinte emberszeretetben, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Mennyei Atyánk! szereteted formáljon minket gyermekeiddé, hogy örvendezéssel szolgáljunk neked, hogy irántad való szeretetünk felebaráti szeretetben tükröződjék, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, és a rosszért is jóval fizessünk, Megváltónk példáját követve. Ámen.

Magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért a szeretetedért, hogy gyermekeiddé tettél minket. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, hogy gyermekeidhez illően éljünk e világban, egykor pedig színről színre láthassunk téged, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Istenünk, aki szereteteddel magadhoz öleled a mindenséget, és ránk is bőségesen árasztod áldásodat, add, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzád könyörgésünkkel!

Lektor: Könyörülj egyházadon, szánd meg népedet! Igéddel és irgalmad éltető erejével formálj bennünket testvéri közösséggé, hogy küldetésünket betöltve só és világosság legyünk a világban! Tégy bennünket hegyen épült várossá, amelyen messziről felismerhetőek szereteted jelei! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Könyörgünk gyülekezetünkért. Újítsd meg hitünket, erősítsd reménységünket, hogy a hétköznapok küzdelmeiben se feledkezzünk meg a segítségre szoruló embertársaink iránti szeretetről! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Irgalmadba ajánljuk beteg, magányos, szomorkodó testvéreinket, és mindazokat, akik szerettük ápolásában fáradtak el. Óvd meg őket a kishitűségtől, a zúgolódástól! Segíts, hogy atyai kezedből békességgel fogadják el keresztjüket! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Hallgass meg minket, Urunk, és áldj meg minket, hogy akaratod szerint éljünk, amíg elhozod örök országodat szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Gyülekezet: Ámen.