teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

SZENTESTE

HETI IGE
Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10-11)

INTROITUS ANTIFONA
Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr, és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsőségét. (2Móz 16,6.7)

BEVEZETŐ IGE
Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. (Lk 1,68)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 1,20b-23 Zsid 1,1-6 Ézs 9,1-6
A sorozat: Jn 7,28-29 Jel 22,16-17.20 Ézs 59,20-21
B sorozat: Mt 8,19-20 Róm 1,1-7 Mal 3,20a
C sorozat: Lk 18,17 Jel 22,10-11 1Móz 22,(15-17)18
Zsoltár:     Zsolt 89,2-6.14-16
Textus:     Jel 22,16-17

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 150Mennyből jövök most hozzátok…””       EÉ 154  „Jézus Krisztus, dicsértessél…

A nap témája: Isten elküldte Fiát

Liturgikus szín: fehér

„A Krisztus-éjszakának nevezett idő, az az éjszaka, amikor Krisztus Urunk született. Eredetileg ez az éjszaka az ünnep vigíliája, amiből a gyülekezet belépett az igazi ünnepbe. Így tehát karácsonyeste csupán egy előkészítő áhítatalkalom volt, amin a Krisztus születésével beteljesült próféciákat olvasták sorra. Az igazi ünneplés éjfélkor kezdődött, mikor is a hagyományok szerint Jézus született, illetve születésnapja elkezdődött (a híres karácsonyi korál, Es ist ein Ros’ entsprungen (Egy zsenge rózsatőről…) idevágó sora: „épp, mikor éjfél volt”).

A római gyakorlatban a karácsony esti liturgia ilyen értelemben nem is hangsúlyos, hiszen a hangsúly az „éjféli misén” van. Mivel – sajnos – az éjféli istentisztelet gyakorlata a magyar protestantizmusban többféle ok miatt kihalt, az igazi karácsonyi ünnepet jelentő istentisztelet a 24-én délután vagy este tartott liturgia. Egyre több helyen próbálkoznak azonban – az eredeti gyakorlat visszaállítása miatt és az ökumenikus relációk komolyan vételeként – az éjféli istentisztelet újra bevezetésével. Német nyelvterületen a karácsony esti és éjszakai istentisztelet valójában egységet képez. A kettő közötti időben tartják a családok az otthoni ünnepet.”[1]

[1] Hafenscher Károly: Liturgika. Luther Kiadó. Budapest, 2010., 337. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr,
és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsőségét. 2Móz 16,6.7

Az Úré a föld és ami betölti,
a földkerekség és minden lakója.

Nyíljatok meg, kapuk, táruljatok föl, ősi ajtók,
hogy a dicső Király bevonulhasson!

Kihirdetem az Úr végzését.
Ő mondta nekem: Fiam vagy te!

Kérd, és neked adom örökségül a népeket,
birtokodul a földkerekséget. Zsolt 24,1.7;2.7.8

Kis glória vagy énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

Ma este megtudjátok, hogy eljön az Úr,
és megvált minket, reggelre meglátjátok dicsőségét. 2Móz 16,6.7

Vagy:

GyLK 685 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Istenem! Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert Megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki értünk elhagytad a mennyet, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki értünk emberré születtél, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki felragyogtál, hogy legyőzd a sötétséget, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 1; GyLK 618)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Mennyei atyánk! Hálát adunk, hogy elküldted a megígért Megváltót, és örömet, békességet készítettél minden embernek. áldj meg minket kegyelmes jelenléteddel, hogy senki se érezze magát egyedül, senki se maradjon vigasztalásod nélkül, hanem mindnyájan egy szívvel, boldogan áldjuk atyai jóságodat, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Mennyei atyánk! áldunk, hogy megtartod szavadat, és akit ígértél, elküldted megváltásunkra. ez a te hűseged indítson minket arra, hogy Fiadhoz hittel ragaszkodjunk, és így minden ígéreted valóra váljék életünkben az ő érdeméért. Ámen.

Mennyei atyánk! Híveid mennyei és földi serege magasztal téged, hogy egyszülött Fiadat ajándékoztad a világnak. tisztítsd meg szívünket Szentlelkeddel, hogy mindennél jobban örüljünk a te ajándékodnak, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Istenünk! Hálát adunk, hogy beteljesítetted prófétáid minden ígéretét Betlehemben, Mária gyermekében. add, hogy az egyszerű pásztorokkal, angyalaid fényes seregével és a teremtett világgal együtt dicsérjük nevedet, mert békét hoztál a földre és jóakaratot tanúsítottál az ember iránt, a Dávid Fia Jézus Krisztus által. Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Úr Jézus Krisztus! Jöveteledet várja néped. Kérünk, igéddel tisztíts minket, szenteld meg életünket, öltöztess fel az igazság, béke, irgalmasság és szeretet cselekedeteivel, hogy büntetlenül állíthass színed elé, és ígéreted szerint veled éljünk örökké boldogan. Ámen.

Áldunk téged, Istenünk, hogy elküldted az igazi világosságot azoknak, akik a bűn sötétségében és a halál árnyékában élnek. Kérünk, szentelj meg minket, hogy az igazságot cselekedjük, és nevelj szereteteddel, hogy a békesség útján járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Urunk, láttasd meg velünk Jézus Krisztus szeretetének mindent meghaladó nagyságát. Tedd kicsivé mindazt, ami Jézust szemünk elől eltakarhatja: a kétséget, a közönyt, a gondot és a félelmet, hogy örömmel teljék meg szívünk, és magunk is örömszerzők legyünk az emberek között. Ámen.

Hálát adunk, Istenünk, hogy egyszülött Fiadban igazi örömmel ajándékoztad meg a világot. Kérünk, ébressz hitet szívünkben, hogy amiképpen Keresztelő János boldog volt, amikor felismerte őt, és a tanítványok örültek, amikor megtalálták az Üdvözítőt, úgy mi is boldog örömmel hallgassuk igéjét, az örök élet beszédét. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy Megváltót küldtél a világba, és benne örömöt, békességet, üdvösséget készítettél minden embernek.

Lektor: Betlehemi Gyermek! Add, hogy azok is megtapasztalják jelenlétedet, akiket ma este a szokottnál is jobban gyötör az egyedüllét! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek! Te vagy Isten legdrágább ajándéka. Add, hogy minden szív megnyíljék elfőtted, és senki se utasítson el, aki születésed örömhírét hallja! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek! Te nem vetetted meg az istálló és a jászol szegénységét. Kérünk, ne vess meg minket sem, hanem végy szállást életünkben, és légy Ura indulatainknak, akaratunknak, beszédünknek és tetteinknek! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek! Te a menny békéjét hoztad a földre. Add, hogy mi is békességed követei lehessünk a békétlen világban! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Betlehemi Gyermek! Téged mennyei Atyád irgalma hozott közénk. Add nekünk is a megbocsátás és az irgalom lelkét, hogy szeressük ellenségeinket és rosszakaróinkat is! Kérünk téged,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lelkész: Mennyei Atyánk! Add, hogy az egyszerű pásztorokkal, angyalaid fényes seregével és az egész teremtett világgal együtt dicsérjük szent nevedet Dávid Fiáért, a világ Megváltójáért, akiben isteni természetedet a mi emberi természetünkkel egyesítetted, hogy bűneink mélységéből felemelj, a halál fogságából megszabadíts, és a földi élet után gyermekeid boldog örökségében részesíts szent Fiad uralma alatt. Az õ nevére minden térd meg fog hajolni: mennyeieké, földieké és föld alatt valóké; és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsőségére.

Gyülekezet: Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:

EÉ 92 “Jézus Krisztus, szép fényes hajnal…”
EÉ 156 “Jöjj, Isten népe, áldjuk őt…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/050szenteste

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=christvesper&zeit=Christfest

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/weihnachtszeit/christvesper/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php