teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
EHE > Igehirdetési alkalmak > Egyházi esztendő > Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) > Böjt második vasárnapja (Reminiscere)

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA
(REMINISCERE)

HETI IGE
Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk,
mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

INTROITUS ANTIFONA
Emlékezz meg, URam, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak! (Zsolt 25,6)

BEVEZETŐ IGE
Isten Fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá,
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
(Fil 2,7.8)

A VASÁRNAP IGÉI (PERIKÓPA REND)

Óegyházi: Mt 15,21-28 1Thessz 4,1-8 Ézs 5,1-7
A sorozat: Mt 20,20-28 ApCsel 3,22-26 Ézs 50,4-10
B sorozat: Mt 12,15b-21 ApCsel 20,17-24 Ézs 42,1-4
C sorozat: Mt 21,28-32 Kol 1,24-29 Jer 26,1-16
Zsoltár:     Zsolt 25,8-14
Textus:     ApCsel 3,22-26

GRADUÁLÉNEK ÉS HETI ÉNEK

EÉ 81Úristen, most eléd lépek…       EÉ 189  „Királyi zászló jár elöl…”

A nap témája: A sátán legyőzője

Liturgikus szín: lila

„Neve a 25. zsoltár 6. versével kezdődő introitusból való. Ez a vasárnap is harcról szól. A kananeai asszony ősi evangéliumában (Mt 15,21-28) azt hirdeti az Úr igével és tettel, hogy még a legnagyobb, szinte elviselhetetlen kísértéssel szemben se szabad feladnunk a harcot, hanem állhatatosan ki kell tartanunk. Ezt a küzdelmet az önmagát feláldozva diadalmaskodó Úr igazi győzelemre viszi. így válik életté Krisztus mai gyülekezetében is az egyház himnusza: „Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium…” [„Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl…” EÉ 189] – Az epistola pedig (1Thessz 4,1-7, ma: 1Thessz 4,1-8) a megszenteltetésünkért való igazi böjti harcra int: „nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el az Isten!” – Krisztus híve – neki szolgáló egész életével – szüntelen harcban ellene mond az ördögnek, a világnak és saját teste kísértéseinek (vö. a kollektaimádság).”[1]

„Nagyböjt második vasárnapja az ősi énekrend alapján a Reminiscere nevet kapta a latin introitus kezdetéről: „Reminiscere miserationum tuarum, Domine…” azaz: Emlékezzél meg Uram, irgalmasságodról, mert azok öröktől fogva vannak … Ez a 25. zsoltár 6. verse.
A vasárnap evangéliumi szakasza Mt 15,21-28-ban található, mely a kananeus asszony története. Az első vasárnaphoz hasonlóan harcról szól az ige: Jézus próbára tette az asszonyt, hogy hite erőssége nyilvánvalóvá legyen. A másik igerész (epistola) 1Thessz 4,1-8 versei, mely a megszentelt életre int. Harcainkban, próbák között bűnbánattal kiálthatunk Istenhez, hogy a szent életre alkalmassá tegyen bennünket.”[1]

[1] http://egyhazzene.reformatus.hu/enekek/v/enekrend_II_nagybojt/ (Megtekintés: 2023. március 4.)

[1] Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 2008., 26. o.

BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS)

Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak! Zsolt 25,6

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg!

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
taníts meg ösvényeiden járni engem!

Ifjúkorom vétkeit ne idézd fel,
bűneimről ne emlékezzél meg!

Igazságod és hűséged őrizzen engem,
hiszen benned reménykedem. Zsolt 25,1.4.7.21

Kis glória vagy énekvers (EÉ 3; GyLK 620)

Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak! Zsolt 25,6

Vagy:

GyLK 686 szerint.

KYRIE BŰNVALLÁSSAL / KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet! Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.

Vagy:

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki a megrepedt nádszálat nem töröd el, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, aki a füstölgő mécsest nem oltod ki, Krisztus, kegyelmezz!

Gyülekezet: Krisztus, kegyelmezz!

Lelkész: Úr Jézus Krisztus, a benned reménykedők igazsága vagy, Uram, irgalmazz!

Gyülekezet: Uram, irgalmazz!

Kyrie énekvers (EÉ 3; GyLK 620)

A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA)

Lelkész:Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten, aki oltalmunk vagy minden veszedelemben, amely testünket és lelkünket fenyegeti! Ne vess meg minket erőtlenségünkért, hanem siess segítségünkre, és szabadíts ki gonosz indulataink rabságából az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Vagy:

Lelkész: Igazság Lelke, egyedül te vagy képes kiűzni azokat a hatalmakat, amelyek magukhoz akarják ragadni az uralmat a világban. Nyisd fel a szemünket, hogy világosan felismerjük és félelem nélkül nevén nevezzük mindazt, ami az életet rombolja, és rátaláljunk Krisztusra, aki a mi békességünk mindörökké!

Gyülekezet: Ámen.

TEXTUSKOLLEKTÁK

Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy értünk is vállaltad a megváltás szolgálatát, és engedelmes voltál mindhalálig. ébressz bennünk hitet és engedelmességet, hűséget és jó reménységet, hogy kereszten hozott áldozatod rajtunk ne vesszen kárba, hanem üdvösségünk forrásává legyen. Ámen.

Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy jobban szeretsz minket önmagadnál, és váltságul adtad életedet a világért. tégy minket is szabaddá önmagunktól, hogy ne keressük a magunk hasznát és dicsőségét, hanem szeretettel szolgáljunk egymásnak. Ámen.

Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál mindhalálig; győzz le bennünk minden kételkedést és ellenkezést, hogy megtérjünk hitetlenkedésünkből, és ne csak szánkkal tegyünk rólad bizonyságot, hanem örömmel teljesítsük parancsolataidat. Ámen.

Úr Jézus, aki nem uralkodni, hanem szolgálni jöttél a világba, és életedet adtad váltságul sokakért: adj nekünk alázatos szívet, hogy csendben és derűsen szolgáljunk, vállaljuk egymás terhét, és mindenkor hálát adjunk azért, hogy a neked átadott életünket gazdaggá teszed. Ámen.

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG (ORATIO OECUMENICA)

Lelkész: Urunk, emlékezzél meg irgalmadról, és Jézus Krisztusért hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk!

Lektor: Mennyei Atyánk, taníts minket arra, hogy mindig rád figyeljünk, a te útmutatásaidat kövessük, és minden körülmények között – az öröm és a szomorúság perceiben is – hozzád forduljunk, és mint Jézus tanítványaihoz illik, gondviselő szeretetedben reménykedjünk! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Mennyei Atyánk, segíts, hogy egyszülött Fiad szenvedéséből mi is engedelmességet tanuljunk, és szelídek maradjunk, ha igaztalanul vádol bennünket a világ, amiért hozzád ragaszkodunk, és evangéliumod mértékéhez szabjuk beszédünket, cselekedeteinket, értékrendünket és egész életünket! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Mennyei Atyánk, szüntelenül töltsd be életünket szereteted bizonyosságával, hogy sem betegség, sem nélkülözés, sem testi-lelki szenvedés, sem a halál félelme ne olthassa ki szívünkben az istengyermekség örömét, amely a világ számára is érthető jele annak, hogy jó hozzád tartozni! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Mennyei Atyánk, teremts számunkra lehetőséget, hogy ne csak szánni tudjuk azokat az embertársainkat, akik a téli fagyban hajlék nélkül dideregnek, hanem tenni is tudjunk értük és mindazokért, akik közeli vagy távoli környezetünkben kiszolgáltatottan és reménytelenül küzdenek életük napról napra való fenntartásáért! Jézus Krisztusért kérünk,

Gyülekezet: Urunk, hallgass meg minket!

Lektor: Mennyei Atyánk, viselj gondot háborúskodással, terrorveszéllyel, nemzeti és vallási ellentétekkel terhelt világunkra! Áldd meg hazánkat és vezetőinket, adj nekik bölcsességet, hogy mindannyiunk javára éljenek hatalmukkal! Áraszd kegyelmedet a munkában állókra és azokra, akik szeretnének dolgozni, de nincs rá lehetőségük. Áldj meg minden szellemi tevékenységet is, hogy igaz értékeket közvetítsen! Jézus Krisztusért kérünk,

Lelkész: Urunk, Istenünk! Emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedről: hallgass meg, ments meg és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.


Gyülekezet:
Ámen.

TOVÁBBI AJÁNLOTT ÉNEKEK ÉS LITURGIKUS SEGÉDANYAGOK

További ajánlott énekek:
EÉ 321 “Szívemet hozzád emelem…”

EÉ 261 “Fordítsd el rólunk, Urunk, haragodat…”

Egyházzenei segédanyag
https://kantorkepzo.lutheran.hu/21segedanyag/270bojt2

Kirchenjahr evangelisch
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1098

das Kirchenjahr
https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=reminiszere&zeit=Fasten

Evangelische Liturgie – Texte zu Gottesdiensten im Kirchenjahr
https://www.evangelische-liturgie.de/

Liturgischer Wegweiser – Gebete und Lieder
https://www.liturgischer-wegweiser.de/gebete-und-lieder/passionszeit/reminiszere/

VELKD – Wochengebet
https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php